Påföljd vid återfall av bedrägeri

FRÅGA
Hej,Om man tidigare är dömd för bedrägeri av normalgraden (2009) och begår ett nytt bedrägeri av normalgraden (2017) kommer det sistnämnda att räknas som grovt bedrägeri pga återfall? Eller har det ingen betydelse och räknas som normalgraden?Summorna för 2009 var ca 25 000 totalt på 3 individer.Summorna för 2017 är ca 40 000 totalt, fördelat på 5 personer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om grovt bedrägeri hittas i 9 kap. 3 § Brottsbalken och säger att om brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § Brottsbalken är att anse som grovt döms personen för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen om brottet är grovt beaktar man om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen varit av särskilt farlig art, avsett ett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Ett bedrägeri kan endast anses som grovt bedrägeri om något av ovan nämnda rekvisit är uppfyllda. Återfall i bedrägeribrott kan inte ändra brottsrubriceringen, utan det beaktas när domstolen ska bestämma påföljd.

Påföljd

Efter att domstolen har fastställt det konkreta straffvärdet enligt 29:1 BrB, ska påföljdsvalet bestämmas. Vid påföljdsbestämningen för ett brott så väger domstolen skäl för och emot fängelse. Om personen återfallit i brott utgör det ett skäl till att domstolen ska välja fängelse som påföljd, se 30 kap. 4 § 2st BrB.

Straffmätning

Domstolen ska även vid straffmätning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott, om inte detta har beaktats vid påföljdsvalet. Vid denna bedömning beaktas framförallt vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade, se 29:4 BrB.

Även om brottsligheten är likartad (bedrägeri) år 2009 och år 2017 har det gått 8 år sedan du dömdes och domstolen kommer förmodligen inte ta hänsyn till brottet år 2009 vid val av påföljd för brottet år 2017.

Svar

I detta fall har du utfört bedrägeri av normalgraden (9:1 BrB) och för att brottet ska anses vara grovt krävs att rekvisiten i 9:3 2st BrB uppfylls. Att du återfaller i brott tas bara i hänsyn vid påföljdsbestämningen inom ramen för straffvärdet av det aktuella brottet (bedrägeri). Att du tidigare begått liknande brott gör alltså inte att brottet anses som grovt.

Med vänliga hälsningar

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?