Påföljd - ringa narkotikabrott

2020-06-30 i Påföljder
FRÅGA
Hur många ringa narkotikabrott för eget bruk ska man åka fast för innan det blir fängelse ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ringa narkotikabrott regleras i 2 § Narkotikastrafflagen. Om narkotikabrottet som avses i 1 § 1 stycket Narkotikastrafflagen med hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet anses som ringa döms personen till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Även om det här nämns fängelse som påföljd är det ovanligt att fängelse döms ut vid ringa narkotikabrott.

Vad krävs för att dömas till fängelse?

För att bestämma vilken påföljd som ska tilldelas ett visst brott sker en så kallad straffmätning (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Målet med en straffmätning är att man kommer fram till ett straffmätningsvärde, som vanligtvis brukar användas för vidare bedömning om vilken påföljd som är lämplig för brottet, om så är böter, fängelse eller villkorlig dom. En straffmätning kan sägas mäta hur klandervärt ett visst begånget brott är.

Vid straffmätningen tas hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, såsom bland annat vilken kränkning brottet inneburit (29 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken). Utöver detta räknas s.k. försvårande och förmildrande omständigheter in i bedömningen (29 kap. 2-3 §§ Brottsbalken). Även eventuellt återfall i brott inverkar på bedömningen (29 kap. 4 § Brottsbalken), samt den s.k. ungdomsrabatten (29 kap. 7 § Brottsbalken). Straffrabatten innebär att den som är under 21 år får en reduktion på ett eventuellt straff.

Presumtion mot fängelse

När straffmätningsvärdet bestämts kommer man fram till om brottet är på fängelsenivå eller inte. Problemet med ringa narkotikabrott och att utdöma fängelse kommer i den presumtion mot fängelse som finns för ringare brott (30 kap. 4 § Brottsbalken). Förenklat krävs det att presumtionen "bryts igenom" för att fängelse ska kunna utdömas. Det som kan bryta igenom presumtionen är dels straffvärdet för brottet, dvs det som ovan beskrivits, brottets art och återfall i brott.

Ett ringa narkotikabrott får sällan ett straffvärde som motsvarar fängelse. Det är inte heller ett artbrott. Det som då kan bryta igenom presumtionen är återfall i brott. Här krävs dock att båda brotten rör "särskilt allvarlig brottslighet", vilket motsvaras av ett straffvärde på fängelsenivå. I och med att ett ringa narkotikabrott sannolikt inte kan få ett straffvärde som motsvarar fängelsenivå bryts inte presumtionen igenom.

Därav är det väldigt liten sannolikhet att någon som även begår fler brott av ringa narkotikabrott skulle dömas till fängelse. Mer sannolikt är andra påföljder.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1425)
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?
2021-01-16 Vad kan jag förvänta mig för påföljd vid stöld av ett relativt lågt penningbelopp?
2021-01-15 Hur bestäms straffvärdet för brott?

Alla besvarade frågor (88257)