FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/04/2017

Påföljd grovt rattfylleri och narkotikabrott

Kört av vägen med 1,8 promille samt narkotikaklassade läkemedel i blodet är påvisat "flunitrazepam" vad blir straffet? Vi var tre st i bilen de andra avvek, jag stannade kvar eftersom min bil, har nekat att jag kört men kan inte uppge de personer som var med eller körde pga. hot.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den som har fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol och alkoholkoncentrationen uppgår till minst 0,2 promille, döms för rattfylleri enligt lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) 4 §. Även den som fört ett fordon efter att ha intagit narkotika döms för rattfylleri. När det gäller narkotika finns det inte en gräns på samma sätt som med alkohol, det räcker alltså att föraren har intagit narkotika och därefter fört ett motordrivet fordon. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är grovt ska föraren enligt TBL 4a § istället dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömningen om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel, ellerframförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Eftersom att alkoholkoncentrationen i ditt fall har uppgått till mer än 1,0 promille är brottet att anse som grovt enligt punkten 1. Du skulle även kunna anses ha gjort dig skyldig till punkten 3 eftersom att du genom att ha intagit alkohol och narkotika har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten, vilket det faktum att du körde av vägen tyder på.

Straffskalan för grovt rattfylleri är alltså fängelse i högst två år. Vid straffmätningen ska det alltid göras en samlad bedömning kring omständigheter hänförliga till brottet och den tilltalades personliga förhållanden, vilket innebär att det är svårt att med säkerhet säga vilken påföljd som kommer att bli aktuell i ditt fall. Rattfylleri är ett så kallat artbrott, vilket innebär att domstolen ofta väljer fängelse som straff. I praxis ligger straffvärdet för grovt rattfylleri på cirka 1 månad fängelse. Om den tilltalade samtycker är det dock vanligt att han eller hon blir dömd till skyddstillsyn eller villkorlig dom förenat med samhällstjänst istället för fängelse.

Angående intaget av narkotika blir narkotikastrafflagen (NSL) aktuell. Den som brukar narkotika döms enligt NSL 1 § 1 st. p. 6 för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Narkotikabrott har fyra olika grader: ringa, normalgrad, grovt och synnerligen grovt. Det är möjligt om du endast har brukat en mindre mängd att brottet är att anse som ringa, alltså mindre allvarligt. Vid bedömningen av om brottet är ringa beaktas arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter, NSL 2 §. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader.

Om en person gör sig skyldig till både ringa narkotikabrott och grovt rattfylleri döms vanligtvis endast för grovt rattfylleri, det konsumerar alltså det ringa narkotikabrottet.

Jag vill återigen poängtera att när domstolen gör sin bedömning ska hänsyn tas till samtliga individuella omständigheter, vilket jag inte har möjlighet att göra utifrån den begränsade information som jag har tillgång till. Hur påföljden kommer att se ut i ditt fall kan alltså variera från vad jag angivit i mitt svar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo