Påföljd för olovlig identitetsanvändning

Hej, har en person i min närhet som utnyttjat min identitet och fått mig skuldsatt i kronofogden, har tyvärr valt att se bort från detta ett tag då jag ej velat ta detta till domstol. Men nu undrar jag om jag nu skulle gå till domstol för detta och personen erkänner sig skyldig till 'identitetsmissbruk'? Vad kan hända? Vad kan det bli för straff och kan personen bli återbetalningsskyldig till mig?

Tacksam för svar


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att brottet som du beskriver regleras i brottsbalkens 4 kap.

Olovlig identitetsanvändning - böter eller fängelse i högst två år

Det du beskriver i din fråga kallas för olovlig identitetsanvändning och innebär att man utan lov använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara denna person på så sätt att personen orsakas skada eller olägenheter. Den som gör sig skyldig till olovlig identitetsanvändning döms till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6b § brottsbalken).

Vad kan hända och vad blir det för straff?

Det framgår av bestämmelsen om olovlig identitetsanvändning att straffet sträcker sig från böter till fängelse i två år, vilket betyder att i det fall personen gör sig skyldig till brott så kommer påföljden att ligga inom den ramen. När en bedömning görs av straffvärdet beaktar rätten vilken skada, kränkning eller fara brottet inneburit samt motivet och avsikterna den tilltalade haft.

I svensk rätt föreligger en presumtion mot att i första hand döma någon till fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken). Det innebär att om andra alternativ till fängelse kan anses mer passande så ska dessa i väljas före fängelse. Exempel på andra alternativ till fängelse är villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Vad gäller denna typ av brott är det endast vid stora skador eller omfattande olägenheter som straffvärdet för ett enskilt fall av olovlig identitetsanvändning kan bedömas motsvara ett fängelsestraff. Vad det slutliga straffet för personen blir går alltså inte att säga generellt, utan domstolen måste göra en bedömning i varje enskilt fall då brottspåföljden är beroende av skadans omfattning.

Skadestånd- kräver allvarlig kränkning

Vad gäller en slags återbetalningsskyldighet för skadan av den som orsakat brottet, är det i svensk rätt möjligt framförallt i form av utdömande av ett skadestånd.

En person som begått ett brott är som huvudregel skyldig att ersätta skador som brottet orsakat. Det är du som målsägande som ska kräva skadestånd om du anser att du har rätt till det. När du anmäler brottet hos polisen bör du även påtala att du tänker kräva skadestånd för det du blivit utsatt för. Det är domstolen som sedan prövar frågan om skadestånd i samband med rättegången.

Vad gäller skadestånd för olovlig identitetsanvändning är det skadestånd för kränkning som aktualiseras. För att personen som står misstänkt för brottet ska bli skadeståndsskyldig måste kränkningen av den personliga integriteten anses vara av allvarlig art (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Detta är som sagt något som är upp till rätten att bedöma. Det kan dock betonas att skadeståndsskyldighet troligen inte döms ut vid mindre allvarliga olovliga identitetsanvändningar.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo