Överträdelser av lokala trafikföreskrifter och belastningsregistret

2016-09-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hamnar man i belastningsregistret om man får böter för otillåten fordonstrafik?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Av lagen om belastningsregister 3 § (se här) framgår det att belastningsregistret (bland annat) ska innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott.

Vi kan då konstatera att om det du fick böter för räknas som en påföljd för ett brott så kommer uppgifter om detta föras in i belastningsregistret.

Enligt trafikförordningen 14 kap 3-4 §§ framgår det att en förare som begår en överträdelse av en lokal trafikföreskrift gör sig skyldig till brottet otillåten fordonstrafik och därmed döms föraren till penningböter. Viktigt att påpeka är att en förare kan endast dömas för överträdelser mot lokala trafikföreskrifter av den typ som återfinns i den uttömmande listan i 10 kap 1 §.

Om den överträdelsen du blev skyldig att betala böter för återfinns i 10 kap 1 § trafikförordningen så kommer detta antecknas i belastningsregistret.

Förseelser av denna typ kommer dock att försvinna från belastningsregistret efter fem år. Se här.

Med vänliga hälsningar,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll