Övertagande av hyresrätt vid makes dödsfall

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Ett gift par bor tillsammans i lägenhet i Sverige som är hyresrätt, Den ena parten skriver sig i ett annat skandinaviskt land. Den andra parten står för hyreskontraktet i Sverige. Kan den part som är skriven i annat land få överta lägenheten om den part som är skriven på lägenheten i Sverige dör när de fortfarande är gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om överlåtande av hyresrätt hittar du i jordabalken (JB). I jordabalkens tolfte kapitel finns ett överlåtandeförbud, som innebär att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Detta gäller även vid övergång genom arv och testamente (12 kap. 33 § första stycket JB). Om lägenheten uteslutande eller huvudsakligen använts som gemensam bostad för hyresgästen och dess make och den senare gått till maken genom arvsskifte får dock maken träda i hyresgästens ställe. I sådant fall krävs inget medgivande från hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycket JB). Dessutom finns ytterligare ett undantag som säger att om hyresgästen avlider kan en närstående som varaktigt sammanbott med denne få överta hyresrätten med hyresvärdens tillstånd. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § JB). Båda dessa vägar kräver att makarna sammanbott under en viss tid. Det faktum att ena maken är skriven på samma adress kan ses som ett indicium på att makarna sammanbott, men det borde inte vara avgörande. Hyreskontraktet ska alltså kunna överföras på den överlevande maken.

Det ska dock nämnas att det sedan 2018 är olagligt att folkbokföra sig på fel adress enligt folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den fastighet där hen är att anse som bofast (6 § folkbokföringslagen). Man anses som bosatt på den fastighet där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen). Lämnar man oriktig uppgift till grund om beslut för folkbokföring kan man riskera att dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet ringa ska det däremot inte dömas till ansvar (42 § folkbokföringslagen). Jag hade därför rekommenderat att makarna ser över att de verkligen är skrivna på rätt adress!

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96481)