Övertagande av gemensam bostad vid äktenskapsskillnad

2016-12-11 i Bodelning
FRÅGA
Vi har precis startat processen med att skilja oss.Jag äger en gård som jag köpt och drivit innan vi träffades och gifte oss. Lagfarten är inte överskriven på båda.Har jag rätt att be henne flytta ut. Eller kan hon kräva bo kvar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad och lagen som blir tillämplig är äktenskapsbalken.

Som utgångspunkt har gifta personer så kallad giftorätt i varandras egendom, vilket innebär att ni har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar efter avdrag för skulder - detta omfattar även egendom som ni har skaffat före äktenskapet.

I en bodelning vid äktenskapsskillnad ska alltså den gemensamma egendomen, så kallad giftorättsgods, delas lika mellan makarna (9 kap 1§ och 10 kap 1§). Sådan egendom som är enskild ska inte ingå i bodelningen. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2§. Enskild egendom är sådan som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make fått i gåva, testamente eller arv med villkor om att den ska vara enskild, eller egendom som en make fått genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande. Enskild egendom är även sådan egendom som har trätt i stället för nyss uppräknad egendom.

I 11 kap äktenskapsbalken förklaras hur en bodelning går till. Kort beskrivet ska det som återstår av ert giftorättsgods efter att ni avräknat så mycket så att det täcker de skulder ni hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes - läggas samman och sedan delas lika (11 kap 2§, 11 kap 3§). Därefter ska giftorättsgodset fördelas på lotter mellan er (11 kap 7§). Det man själv äger har man rätt att få på sin lott, om det krävs för att bli jämt så måste man dock ge bort en del av det man äger till maken/makan i enlighet med bodelningen.

I frågan framgår att du köpt gården innan ni gifte er. Eftersom du inte fick gården i gåva, testamente eller arv och förutsatt att ni inte har skrivit något äktenskapsförord så är gården inte din enskilda egendom utan den utgör giftorättsgods. Att gården utgör giftorättsgods innebär inte att din fru har någon äganderätt till den utan det innebär att värdet av gården ska delas lika mellan er vid bodelningen.

Jag uppfattar frågan som att gården utgör er gemensamma bostad. I äktenskapsbalken finns en bestämmelse om att den gemensamma bostaden kan tillfalla den make/maka som bäst behöver bostaden (11 kap 8§). Vid prövningen av om vem av er som bäst behöver bostaden så tas bland annat hänsyn till vem som kommer att ha vårdnad om gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad, ålder, hälsa och avstånd till makes arbetsplats. Oftast är det den som ska ha den huvudsakliga vårdnaden om gemensamma barn som har betydelse för vem som är i bäst behov av bostaden. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken så krävs dessutom att det är skäligt. Vid denna skälighetsbedömningen tar man hänsyn till ekonomi men även om bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, till exempel om den gemensamma bostaden är en släktgård.

Ett undantag från denna regel om övertaganderätt är om bostaden är att se som enskild egendom enligt villkor i gåva, arv eller testamente. Regeln gäller dock inte om den gjorts till enskild egendom till följd av äktenskapsförord. Undantaget torde alltså inte bli tillämpligt i ert fall, även om ni upprättar ett äktenskapsförord.

Värt att nämna är att vid korta äktenskap där förmögenhetsskillnaderna varit stor mellan makar vid äktenskapets ingående kan det anses oskäligt att dela egendomen på hälften. Därför finns en jämkningsmöjlighet i 12 kap 1§ äktenskapsbalken som innebär ett ena maken får behålla en större del av giftorättsgodset. Regeln gäller i princip då äktenskapet varat i kortare tid än fem år. Efter fem år är huvudregeln att giftorättsgodset delas lika.

Sammanfattningsvis så ska gården ingå i bodelningen om den är att anse som giftorättsgods. Om det uppstår tvist om den gemensamma bostaden så kan den tillfalla den make som bäst behöver den. Detta gäller inte om gården är enskild egendom enligt villkor i gåva, arv eller testamente. Om äktenskapet har varat under kortare tid än fem år så finns en möjlighet att jämka resultatet av en bodelning om utfallet anses oskäligt.

Hoppas du har fått din fråga besvarad, behöver du vidare hjälp så är du välkommen att maila oss på info@lawline.se!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2814)
2021-06-15 Vem har rätt till aktier som min man köpt för pengar jag har lånat vid en skilsmässa?
2021-06-11 Ska jag begära jämkning?
2021-06-11 Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?
2021-06-09 Kommer mina lån att påverka min fru negativt i en framtida bodelning?

Alla besvarade frågor (93111)