övertagande av bostad

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA
Om min man har en kontrakt på en privat lägenhet nu när vi är gifta, med bara hans namn .om vi skiljer oss , vem har rätt att bo kvar om vi har barn, om han har separerat ifrån mig , och hur mycket är man skyldig att beta om man bor kvar i hans lägenhet ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna. Giftorättsgods omfattar all egendom vardera make äger, inkluderat egendom förvärvat före äktenskapet, i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

I 7 kap.2 § ÄktB föreskriver att egendom ska utgöra enskild egendom bl.a. om egendomen till följd av äktenskapsförord är enskild, eller om ena maken erhållit egendomen genom testamente eller genom gåva med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda.

Det ovanstående innebär således att det inte räcker att lägenheten enbart står under hans namn för att den ska vara undantagen bodelning. Av det följer att du har rätt att ta del av lägenhetens värde vid äktenskapsskillnad, såvida han inte föreskriver annat bl.a. genom ett äktenskapsförord.

Vem har rätt att bo kvar?

Vid en bodelning har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den avräknad på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2--4 ÄktB. Bestämmelsens relevanta punkter lyder på följande sätt:

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

Om någon av dessa punkter är uppfyllda gäller inte övertaganderegeln. Egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord mellan makarna omfattas däremot av övertaganderätten. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

De två rekvisit som ska vara uppfyllda är behovet och skäligheten. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Vid skälighetsbedömningen ska de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden beaktas. En annan omständighet att ta hänsyn till är att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, såsom exempelvis släktgårdar.

Om båda rekvisiten är uppfyllda har maken rätt att överta bostaden i första hand i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning, 11 kap. 8 § ÄktB. Om bostadens värde överstiger den övertagande makens andel av giftorättsgodset, har denne rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra maken rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart olämplig för den maken, 11 kap. 9 § ÄktB.

Sammanfattningsvis gäller att du kan göra anspråk på en viss andel i bostaden vid äktenskapsskillnad, om bostaden utgör giftorättsgods. All egendom som makar äger utgör vanligen giftorättsgods, såvida det inte föreskrivits annat genom exempelvis testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Vidare gäller att den maken som har störst behov av bostaden kan överta den efter separationen, under förutsättning att det kan anses vara skäligt och att övriga förutsättningar uppfylls. Denna övertaganderätt innebär dock inte att den avlämnande maken förlorar värdet av den egendom som tas över utan endast en rätt för den övertagande maken att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2893)
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?
2021-10-09 Kan min sambo ta över halva mitt hus

Alla besvarade frågor (96356)