Överlåtelse av fastighet genom gåva

2015-07-02 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej !Vi funderar på att skriva över mammas hus på mig så jag får ta hand om bef.lån (enda sonen) men att hon kommer bo kvar så länge hon orkar och vill huset är belånat till mindre än hälften av taxeringsvärdet ...Hur gör man lämpligast med tanke på juridik,skatter,avgifter,arvsfrågor för att lösa det bäst ? Samt kan man skriva någon form av kontrakt så mamma känner sig trygg att hon verkligen får bo kvar trots att ägandet är ändrat ?mvh Robban
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

I 44 kap. inkomstskattelagen(IL) finns de grundläggandebestämmelserna beträffande kapital vinster och kapitalförluster, se här. Det vi haratt ta ställning till i ditt fall är huruvida det är möjligt att förfara på detsättet som du planerat samt vilka skattemässiga effekter detta kan medföra. Jagkommer nedan att redogöra för vad som rättsligt gäller vid fall som dessa.

Överlåtelse av fastighet

Huvudregeln beträffande vad som betraktas som avyttring avtillgångar står att finna i 44 kap. 3 § IL. Uppräckningen är uttömande ochomfattar försäljning, byte eller någon annan liknande överlåtelse av entillgång. Avyttring genom gåva finns alltså inte med i denna uppräckning. Dettainnebär att om en tillgång, exempelvis en fastighet, överlåts genom gåva såsker alltså ingen kapitalvinstbeskattning. Det som istället sker är att den nyaägaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation. Detta framgår i 44 kap.21 § IL och är ett uttryck för kontinuitetsprincipen. Rent konkret innebärdetta att inga skattemässiga effekter uppstår för din mamma. Istället kommerden nya ägaren att överta det anskaffningsvärde som överlåtaren hade förfastigheten. Om den nya ägaren sedan säljer fastigheten så får alltså dettaanskaffningsvärde räknas av då man beräknar vinsten, och även då man beräknarskatten.

I ert fall så planerar ni att överta det återstående lånetpå huset som din mamma har. Detta innebär att det rör sig om ett så kallatblandat fång där det både finns ett benefikt inslag i form av en gåva samt ettinslag av ersättning. I enskatterättslig bedömning avseende benefika fång har man att tillämpahuvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att om ersättningen, i ert fall ettövertagande av lånet, understiger taxeringsvärdet så är det att betrakta som enbenefik överlåtelse i sin helhet. Övertar du det återstående lånet, så kommerdet alltså att betraktas som en gåva där du inträder i din mammas skattemässigasituation.

Om ni väljer att gå vidare med er plan att övertafastigheten, så är det viktigt att ni uppfyller de formkrav som finns förfastighetsöverlåtelser, vilka återfinns i 4 kap. 1 § jordabalken. Det ni haratt uppfylla är att upprätta en skriftlig handling i form av ett gåvobrev. Ettgåvobrev ska innehålla uppgifter beträffande motprestationen och även enförklaring från överlåtaren att fastigheten skall överlåtas på den nya ägaren.Detta gåvobrev skall sedan skrivas under av alla parter. Slutligen måstelagfart sökas hos Lantmäterimyndigheten för att överlåtelsen skall ansesfullbordad.

Vi på lawline kan bistå med hjälp att upprätta ett gåvobrev.Detta kan vi göra mot en kostnad på 995 kr. inklusive moms, se http://lawline.se/avtal/gavobrev.

På frågan om ni behöver upprätta ett kontrakt för att dinmor ska få fortsätta bo kvar, så är svaret att det kan vara att föredra, men ärabsolut inget måste. Ni kan upprätta ett hyresavtal och således garantera dinmamma diverse rättigheter som hyrestagare. Ni kan även upprätta ett annat form av avtal där det framgår hur ni villatt ert fortsatta förhållande skall se ut beträffande vem som bor i fastighetenosv.

Jag hoppas att du känner att fått svar på dina frågor. Om duhar några frågor eller funderingar, så är du välkommen att återkoppla.

Med vänlig hälsning

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (282)
2020-07-08 Skatt på gåva
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva

Alla besvarade frågor (81861)