FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt04/10/2019

Överklagande av socialtjänsts omhändertagande av barn

Hej mitt barn blivit i omhändertagen av socijatjänsten!

Socialnämnden beslutar att förbjuda föräldrarna att tillsvidare ha umgänge med barn utan umgängsstöd från socijaltjänsten.

Förbudet omfattar även telefon-brev kontakt.

Flicka ha umgänge en gång i månader med en av föräldrar för att nästa månad träffa den andra vårdnadshavaren.

Umgänget ska uder max två timmar åt gången.

Socialnämnade beslutar vidare att beslutet om hemlig vistelseort för hennes föräldrar.

Vad ska jag göra att mitt barn komer tillbaka?

En mamma som är själv tjämpa för sin barn i Sverige.

Fastör inte perfekt svens språk och regla.

Mvh en ledsen och märkt lös Mamma

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Jag tolkar din fråga som att ditt barn omhändertagits med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Det finns i princip tre omständigheter som kan leda till att beslutet om omhändertagande upphävs. Den första är att du kan överklaga beslutet enligt 41 § LVU. De beslut som kan överklagas enligt denna bestämmelse är dels själva omhändertagandet av barnet, men dels också beslutet om hemlig vistelseort. Överklagande måste dock göras innan överklagandetiden gått ut. Enligt förvaltningslagen (FL) 44 § är överklagandetiden tre veckor från det att den som överklagar tagit del av ett beslut. Ett överklagande ska ges in till den myndighet som meddelat beslutet, men ska ställas till förvaltningsrätten. I ett överklagande ska den som överklagar ange vilket beslut det är som överklagas och varför det överklagas.

Om överklagandetiden har gått ut eller om du inte når framgång med överklagandet kan du göra en hemtagningsbegäran som socialtjänsten i din kommun kommer att utreda enligt 11:1 socialtjänstlagen (SoL). Jag kan inte uttala mig om stora dina chanser är att nå framgång med en hemtagningsbegäran eftersom jag inte känner till omständigheterna i det här enskilda fallet. Socialtjänsten kommer fatta beslut om att barnet antingen kan komma hem eller ska stanna i det familjehem han eller hon placerats i. Även detta beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU.

Slutligen kan sägas att socialnämnden själv senast var 6:e månad ska överväga om det fortfarande finns behov av vård enligt LVU. Detta framgår av 13 § LVU. Efter sex månader ska socialtjänsten alltså fatta ett nytt beslut om barnet ska vara omhändertaget eller inte beroende på om de anser att det behövs eller inte. Om socialtjänsten skulle besluta om att vård ska fortsätta efter sex månader är även detta ett beslut som kan överklagas enligt 41 § LVU.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du om överklagandetiden inte gått ut kan överklaga socialtjänstens beslut om omhändertagande och att hemlighålla ditt barns vistelseort, om överklagandetiden gått ut kan du göra en hemtagningsbegäran, det beslut socialtjänsten fattar efter en sådan begäran kan överklagas det med. Slutligen kommer socialtjänsten självmant efter senast sex månader besluta om huruvida det för barnet finns behov av fortsatt vård enligt LVU, även detta beslut kan du överklaga. Jag kan inte uttala mig om utsikterna att vinna framgång med ett överklagande eller en hemtagningsbegäran eftersom jag inte känner till omständigheterna i just detta fall.

Slutligen bör sägas att den här typen av ärenden ofta är mycket känsliga och viktiga, jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du tar detta ärende vidare.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare