Överklaga stugförenings beslut

En stor ek står 2,5 m fr vår tomtgräns, 4,5 m från huset. Grenar växer in över huset. Stugförening förvägrar mig att ta ner trädet. Att hamla eller ta ner grenar anser de inte möjligt. Vart kan jag vända mig för att överklaga beslut!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är fastighetsrättsligt och bolagsrättslig. Det framstår inte av din fråga på vems mark trädet står men i jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § finns reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren. En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Om du anser att träden som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ta ner grenarna, har du själv en rätt att kapa grenar och rötter som tränger över tomtgränsen. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt.

Om du tar bort grenarna själv vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle träden dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det mycket viktigt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen.

Vad gäller vem som betalar för nedtagningen av en grannes grenar innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning, av de kapade grenarna från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.

Om kommunen äger marken trädet står på

I det fallet att kommunen äger marken som trädet står på bör du kontakta kommunen för att få hjälp att beskära trädet.

Om stugföreningen är en samfällighetsförening

Ifall du är medlem, annan rättighetsinnehavare eller styrelseledamot i delägarfastighet och din rätt beröres att beslut som fattas på föreningsstämma inte har tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot samfällighetslagen eller annan författning eller mot stadgarna, får du klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen. Om din talan grundas på att beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det kränker en medlems eller rättighetshavares rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag annars blir beslutet gällande. Talan väcks hos mark- och miljödomstolen enligt 53 § samfällighetslagen.

Om stugföreningen är en ekonomisk förening

I detta fall har du rätt att få ditt ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman eller, om stadgarna innehåller bestämmelser om saken, om han eller hon begär det på det sätt och inom den tid som har bestämts i stadgarna, enligt 7 kap 14 § FL.

Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller på annat sätt strider mot lagen om ekonomiska föreningar, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna, får bland annat en föreningsmedlem föra talan mot föreningen vid allmän domstol om att beslutet ska upphävas eller ändras.

En sådan talan ska väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

Talan får väckas senare i vissa fall än vad som sägs ovan om:

1. beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med alla medlemmarnas samtycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och något sådant samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till föreningsstämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse som gäller för föreningen i väsentliga delar inte har följts. Detta enligt 7 kap 43-44 §§ FL

Svar

Beroende på vilken slags förening som är aktuell kan du vända dig till antingen tingsrätten eller till mark- och miljödomstolen för att klandra beslutet. Observera tidsfristerna ovan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan eller mejla mig. jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”