Överklaga en parkeringsbot

Har fått parkeringsbot, betalat för parkering men dock för fel zon, en siffra blev fel. Kan jag överklaga boten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som man har erhållit. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område, exempelvis ett parkeringshus (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Förfarandet för överklagandet varierar lite beroende på vilken typ av avgift det är och jag kommer att redogöra för båda förfaranden.

Felparkeringsavgift
Om du har fått en felparkeringsavgift men anser att du inte borde ha fått det, kan du bestrida betalningsansvaret. Du ska då hos Polismyndigheten skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för felparkeringsavgiften. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift).

Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala felparkeringsavgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan alltså inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).

Om Polismyndigheten beslutar att betalningsansvaret inte ska undanröjas, kan du överklaga detta beslut (skriftligen) till tingsrätten. Överklagandet ska även ges in till Polismyndigheten och ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet (10 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift).

Kontrollavgift
Gäller det en kontrollavgiftsfaktura som du har fått, kan du även överklaga denna avgift. Du ska då kontakta den som har utfärdat avgiften. Det framgår oftast på boten eller på parkeringsbolagets hemsida vem man ska kontakta.

Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Du bör göra bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. I din invändning behöver du också motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar om så erfordras. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Vad gäller i ditt fall?
Som du skriver i din fråga, har du betalat för parkeringsplatsen men angett fel siffra för zonkoden. En invändning om att man har betalat för fel zonkod kommer troligen inte att utgöra ett skäl för att undanröja betalningsansvaret. Som parkör anses man nämligen ha ett ansvar över att uppgifterna man anger är korrekta. Det faktum att man har betalat för parkeringsavgiften brukar inte ses som en förmildrande omständighet vid bedömningen. Jag föreslår dock att du ändå ska göra en överklagan och redogöra för omständigheterna. Polismyndigheten alternativt parkeringsbolaget (beroende på vad det är för avgift) kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte.

Sammanfattningsvis, har du möjlighet att överklaga felparkeringsavgiften eller kontrollavgiften. Det är antingen Polismyndigheten eller det bolag vars parkering du nyttjar som du ska vända dig till för att göra en överklagan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning


Mellin SahinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”