Övergång av verksamhet

FRÅGA
Hej. Jag köpte ett företag 20190115 och skall säga upp personal. Tidigare ägare av företaget hade ett s.k hängavtal med ett fackförbund.När jag nu skulle säga upp personal så blev facket indraget vilket jag tyckte var märkligt med tanke på att jag varken gjort ett muntligt eller skriftligt avtal. Kan de verkligen övertas?Bolaget är nystartat så det är en ny juridisk peson skall tilläggas.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett företag går över på en annan person så räknas det ibland som övergång av verksamhet. Detta medför vissa arbetsrättsliga konsekvenser för den som övertar verksamheten. Bland annat att redan befintligt kollektivavtal under vissa förutsättningar gäller under en övergångstid och att personal inte kan sägas upp hur som helst.

Övergång av verksamhet

Det är inte i alla fall som försäljning av verksamhet innebär att verksamheten övergår i arbetsrättslig mening. Kriterierna är att det har skett någon form av överlåtelse exempelvis försäljning. Det görs även en sammanvägd bedömning utifrån de så kallade "spijkerkriterierna":

Arten av företag eller verksamhet,Om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har övergått,Värdet av immateriella tillgångar vid övergången, (varumärken, avtal etc.)Om majoriteten av de anställda har tagits över,Om kunderna har tagits över,Graden av likhet mellan verksamheten före och efter övergången ochDen tidsperiod, i förekommande fall, som verksamheten har legat nere.

Alla kriterier behöver inte vara uppfyllda utan en sammanvägd bedömning görs. Tidigare avgöranden har visat ett huvudsaken är att "essensen" av verksamheten består. Ska exempelvis ett bussbolags verksamhet övergå i arbetsrättslig mening så krävs det att just bussarna övertas. Är det fråga om ett lokalvårdföretag så är det viktigt att personalen består eftersom de är den huvudsakliga essensen i verksamheten. Att det är en ny juridisk person är alltså inte avgörande.

Vad gäller vid övergång av verksamhet?

I fall då det klassas som att verksamheten du köpt har övergått i arbetsrättslig mening så får detta vissa konsekvenser. Du som ny arbetsgivare övertar de rättigheter och skyldigheter som på grund av anställningsavtal och anställningsvillkor gällde mellan den gamla arbetsgivaren och arbetstagarna (6b § Lag om anställningsskydd).

Det innebär även att det gamla kollektivavtalet gäller för den personal som följer med i övergången under 12 månader efter övergången så länge avtalet inte har löpt ut eller ett annat kollektivavtal börjat löpa (28 § 3 stycket Lag om medbestämmande i arbetslivet).

Har övergång av verksamheten skett så kan personal inte sägas upp hur som helst eftersom övergång av verksamhet inte är en saklig grund för uppsägning (7 § 3 stycket Lag om anställningsskydd).

Som du förstår så kan det om övergång av verksamhet skett innebära att du inte kan säga upp folk hur som helst.

Slutgiltigt råd

Det bästa hade varit om omständigheterna är sådana att övergång av verksamhet i arbetsrättslig mening inte föreligger. Du är då inte bunden av gamla anställningsvillkor, kollektivavtal och dylikt. Jag vet dock ingenting om din verksamhet och kan därför inte göra en djupare bedömning i detta.

Har övergång av verksamhet skett så är det i sig ingen saklig grund för uppsägning. Arbetsbrist är dock en saklig grund som du kan åberopa för att säga upp den gamla personalen. Notera dock att regler om turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning kan bli aktuella i fall då du vill säga upp personal. Reglerna om turordning och företrädesrätt kan dock avtalas bort i kollektivavtal. Det vore därför klokt av dig att du läser igenom kollektivavtalet och identifierar vilka regler som gäller i just ditt fall.

Lösningen som blir bäst för alla och ger upphov för minst konflikter är väl såklart att de som jobbat i verksamheten före övergången får jobba kvar, om den möjligheten finns.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och vägledning i ditt problem.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84288)