Oreglerade skulder - Vad gäller?

2021-07-03 i Fordringar
FRÅGA
Under våren 2020 gjorde jag ett konsultuppdrag till en fd chef från mitt bolag, hans initiativ. Då hans nya bolag var en start-up ville han vänta med att jag skulle skicka fakturor. Jag gjorde detta och skickade 2 fakturor som avsåg februari-september i november. Jag blev anställd i bolaget 1 oktober. Det gick inte bra för bolaget så per den 1 januari blev jag uppsagd pga arbetsbrist. Då ville han att vi skulle göra en avbetalningsplan på mina konsultfakturor och istället för lön skulle jag fakturera bolaget. Vi la upp en plan. Den sista betalningen av mina konsultfakturor var 30 juni, då saknas 51 TSEK utan att de kontaktar mig. Jag skulle sedan tidigast fakturera mina kostnader för uppsägningstid över 4 månader, tidigast 31 juli om de hade fått nytt kapital om 2,5 MSEK. Jag har mailat och frågat om detta, hur går jag vidare? Hur får jag veta om de har fått investering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är aktiebolagslagen (ABL) och lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

I 5 § SkbrL sägs att är förfallotid ej avtalad, vare gäldenären pliktig att infria skuldebrevet när borgenären det fordrar och äge rätt att betala så snart han själv vill. Räntebetalning varde, så länge huvudstolen ej är förfallen, fullgjord årligen å dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande (huvudstol = kapitalbelopp, dvs. lånebelopp).

Språket i lagstiftningen är ålderdomligt, men i klartext innebär 5 § att om en förfallodag inte är avtalad ska betalning ske när borgenären (du) kräver det (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsvis betyder ovanstående att om en förfallodag faktiskt skulle vara avtalad ska gäldenären (den skuldsatte) betala senast på den dagen. Med andra ord ska fakturan om 51 tkr betalas omgående av bolaget.

När det sedan gäller din rätt att fakturera för uppsägningstiden om fyra månader kan följande anföras. Tidigast om ca fyra veckor kan du utkräva din fordran, men såvitt jag förstår är den rätten villkorad med att motparten, dvs. bolaget, har fått in ett belopp om 2,5 MSEK. Du undrar därför hur du ska gå tillväga för att kunna säkerställa att så har skett. Min bedömning är dock att detta kommer att bli besvärligt. Allmänhetens insyn i onoterade aktiebolag är nämligen mycket begränsad och den information som finns att tillgå brukar endast vara bolagets årsredovisning, vilken torde vara föga hjälpsam i nuläget eftersom årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2021 inte kommer att offentliggöras förrän våren/sommaren 2022. För aktieägare i mindre bolag gäller dock andra regler.

Enligt 7 kap. 32 § 1 st. 2 p. ABL ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Härutöver har aktieägare i bolag med högst tio ägare en utökad insynsrätt och ska ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet i den omfattning som behövs för att aktieägaren ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämman, 7 kap. 36 § ABL. Men insynsrätten tillkommer som sagt bara aktieägare varför du tyvärr inte kan åberopa denna.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag behöver egentligen mer information för att kunna göra en kvalificerad bedömning. Men sammanfattningsvis kan så här långt konstateras att kravet på 51 tkr verkar vara odiskutabelt. När det sedan gäller ersättningen för uppsägningstiden blir situationen mer svårlöslig. Om du har gått med på att din rätt till ersättning ska vara avhängig bolagets inkassering av 2,5 MSEK bygger utbetalningen helt enkelt på din före detta chefs goda vilja. I vart fall om avsikten är att kunna reglera skulden inom den närmaste tiden. För det fall du inte får gehör för dina ersättningsanspråk går du vidare med ett kravbrev och en eventuell efterföljande förlikningsförhandling. Framstår därefter en lösning på frivillig väg som omöjlig att uppnå återstår egentligen bara en sak; Att hänskjuta ärendet till domstol och väcka en talan, dvs. stämma bolaget. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Vi tar allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på tisdag den 6/7 kl 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95721)