Om ofredande, olaga hot och kontaktförbud

FRÅGA
Hej.Jag har två barn med mitt ex och vi gjorde slut 2019 men vi var vänner efter det.Men nu sen slutet av mars det här året så har han ringt till mig och skrivit till mig och även hotat min nuvarande till livet vid två tillfällen över telefonen.Mitt ex trycker ner mig med ord om att jag inte bryr mig om mina barn fast jag kämpar för att få hem dom på heltid.Jag har bytt mobil nummer så han inte kan ringa mig men han skriver och ringer mig via sociala medier istället och han ger sig inte även om jag ber honom att sluta höra av sig.Jag har bostad i samma stad som mitt ex och har försökt med allt för att få en bostad i min barndomsstad för jag är rädd att bo kvar då mitt ex kan komma och knacka på min dörr om han vet att jag är hemma.Jag vet inte hur jag ska gå tillväga med detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer nedan att beskriva de olika brotten som aktualiseras. Därefter kommer jag slutligen beskriva vad dessa innebär för er situation och vad som kan åtgärda problemet.

Om ofredande:

Brottet "ofredande" regleras i brottsbalken 4 kap. 7 § (hädanefter BrB). Enligt bestämmelsen omfattas också störande kontakter, om kontakterna är ämnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Notera här att rekvisitet "ämna" ska tolkas objektivt och att det således för en utomstående måste anses vara en gärning som kränkt den utsatte på ett kännbart sätt. Vilket enligt min mening är aktuellt i ert fall. Vidare måste ofredandet begås uppsåtligen se 1 kap. 2 § BrB. Detta innebär att personen bakom handlingarna måste vara medveten om vad hen gör och dess konsekvenser. Att ert ex förstår konsekvenserna av sina handlingar får anses vedertaget eftersom denne fortsätter med dem, trots att du bytt telefonnummer.

Om olaga hot:

Brottet regleras i 4 kap. 5 § BrB. Enligt bestämmelsen ska någon hota med brottslig gärning vilken är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans person. Ett krav som inte uttryckligen står i bestämmelsen ordalydelse är att hotet måste vara allvarligt menat. Med detta förstås som att det måste finnas någon substans i hotet. I er situation så får det anses självklart att ett hot om att beröva någon livet framkallar allvarlig rädsla för den berördes egna person. Vidare finns det inget som indikerar på att hotet inte varit allvarligt menat. Ovanstående bestämmelse om uppsåt är även den tillämplig vid denna bestämmelse. Enligt min mening begicks dock handlingarna med tydligt uppsåt och konsekvenserna av den rädsla som de framkallar är i detta fall tydliga.

Om kontaktförbud:

Vidare kan även kontaktförbud vara av intresse. I 1 § i lagen om kontaktförbud föreskrivs förutsättningarna för att få ett kontaktförbud beviljat. Enligt bestämmelsens första stycke krävs det att det finns särskilda omständigheter som tyder på risker för brott, förföljande eller allvarliga trakasserier. Brotten ofredande och olaga hot verkar vara återkommande och kan således motivera ett beviljat kontaktförbud. I bedömningen om kontaktförbud bör beviljas görs en avvägning om skälen för kontaktförbud väger upp för den uppoffring eller det men som förbudet innebär för den som förbudet avser. Vidare omfattar inte kontaktförbudet kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter anses vara befogade. Så som jag förstår det har ni delad vårdnad av barnen, vilket skulle kunna vara en omständighet som gör att kontaktförbud inte blir tillämpligt. Detta är dock svårt att bedöma eftersom jag inte vet i vilken omfattning kontakterna avser planering av vårdnaden.

Vad innebär detta i ert fall:

Som ni förstår finns det flera vägar att gå för att råda bot på problemet. Det finns även familjerättsliga aspekter i er situation, men jag förstod er fråga som att den inte rörde er gemensamma vårdnad av barnen. Skulle det uppkomma oklarheter, får ni gärna höra av er igen.

Jag hoppas ni känner att er fråga har besvarats och att er situation löser sig på bästa sätt.

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96505)