FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/01/2020

Om man överklagar en dom, kan även skadestånd ändras?

Om domen överklagas, förändras då även det skadestånd målsägandet skulle ha fått om domen lagat kraft?

Lawline svarar

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända med en dom som har meddelats av allmän domstol, dvs tingsrätt som sedan överklagas till en högre instans, dvs hovrätten och om domen dels kan komma att ändras eller upphävas. Det under förutsättning att prövningstillstånd av överklagan ges.

Av uppgifterna du lämnat i frågan framgår det inte om det rör sig om ett tvistemål, brottsmål. Därför behandlar jag endast bestämmelserna av överklagan av tingsrättsdom, utan att specifikt gå in på reglerna vid tvistemål eller brottsmål.

Bestämmelserna om överklagan återfinns i lagen om domstolsärenden (ÄL) och i rättegångsbalken (ÄB).

Överklagan får göras av den som är part i målet och den som beslutet som berör och gått hen emot (36 § ÄL).

Överklagan av tingsrättsdom

När en part överklagar en dom från tingsrätt ska det ske till hovrätten och det krävs prövningstillstånd innan domen kan bli föremål för prövning hos hovrätten (39 § andra stycket ÄL). Prövningstillstånd av tingsrättsdom ska medges om;

"1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet." (39 § tredje stycket ÄL).

I 52 kap. 1 § RB, framgår att den som vill överklaga, även kallad klagande ska göra det skriftligen.

Innehållet i en överklagan

En överklagan ska innehålla:

1. beslutet som ska överklagas,

2. ändringen i beslutet som parten yrkar på,

3. skälen för överklagandet,

4. omständigheterna som parten har framhållit som stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när det krävs särskilt prövningstillstånd, och

5. de bevis som parten har haft som stöd för sin överklagan och vad som ska styrkas med varje bevis. (52 kap. 3 § RB).

Ramen för vad en domstol prövar vid en överklagan

En domstol som prövar en dom från tingsrätt kan endast ändra de delar av domen som parten eller parterna har överklagat, dvs alltså inom ramen för överklagandet. En domstol kan aldrig döma och ändra en del av en dom som inte någon part har yrkat om ska ändras.

Detsamma gäller skadeståndet omfattning, det kan endast ändras om någon av parterna i målet har överklagat om det och domstolen skulle finna att skäl till att ändra omfattningen på skadeståndet - högre eller lägre eller inget alls.

Värt att tillägga är att en dom som vunnit laga kraft inte kan överklagas (58 kap. 1-2 §§ RB).

Sammanfattningsvis kan en dom, eller delar av en dom endast ändras i den del en part eller parterna i målet har överklagat. Om hovrätten skulle finna skäl till att ändra tingsrättens tidigare dom, kan det vara möjligt att - inom ramen för det parterna i målet överklagat - besluta om ändra delar av domen eller hela domen från tingsrätten.

Det finns alltså en möjlighet att omfattningen på skadeståndet vid en överklagan ändras, det beror dock på hur domstolen väljer att döma i det enskilda fallet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”