Om jag säger upp mig från en arbetsgivare som sedan överlåter sin verksamhet till min nuvarande arbetsgivare, kan jag då i samband med en arbetsbristsituation åberopa anställningen hos min tidigare arbetsgivare (dvs. överlåtaren)?

Hej är idag anställd i ett företag som levererar betong till olika kunder. Den största kunden är LKAB och vi har blivit informerad att dom ska dra ner på betong leveranser. vilket innebär att 35st ska få lämna företaget. Tidigare så var vi 2st företag som jobbade till LKAB med dessa leveranser men idag är vi bara ett företag för det nuvarande företaget köpte upp det andra företaget och tog över all personal bilar och deras uppdrag till sitt företag. dom som gick över till det nuvarande företaget har fått räkna in sin arbetstid från den dagen dom blev anställda i det företaget som blev uppköpt till det nya företaget. Jag har jobbat tidigare i det företaget som blev uppköpt ca 1,5 år sen sa jag upp mig och tog en anställning i det nya företaget så på den tiden var vi alltså 2 företag som jobbade åt kunden LKAB. Nu när det endast är ett företag kvar och listan på vilken tid den anställda har jobbat i företaget tagits fram så har jag endast fått räkna med tiden från den dagen jag blev anställd i det nuvarande företaget som driver hela verksamheten. Alltså jag har inte fått räkna med mina 1,5 år från det företaget dom köpte upp ända fall det är samma verksamhet och bilar samt samma uppdragsgivare LKAB vi jobbar åt ? Kan detta vara rätt och riktigt för jag tolkar lagen som att företaget ärver skyldigheter och rättigheter när dom förvärvar ett nytt företag och tar över all personal och uppdrag samt kunder till det nya företaget ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS).


I 22 § 4 st. LAS sägs att turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid och vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Vidare anges i samma bestämmelse att om en arbetstagare endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.


Huvudregeln i LAS är dock att en arbetstagare som byter anställning genom att lämna en arbetsgivare till förmån för en annan inte kan tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare arbetsgivaren. Emellertid återfinns i 3 § LAS två undantag från den här principen och i den nyss nämnda bestämmelsen uttalas bl.a. att vid tillämpning av 22 § gäller följande särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid: 1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern (den s.k. ”koncernregeln”) och 2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.


En arbetstagare får alltså tillgodoräkna sig tiden avseende tidigare anställningar om dessa härrör från arbetsgivare inom samma koncern. Notera dock att arbetsgivarna vid tidpunkten för bytet måste tillhöra samma koncern för att koncernregeln ska bli tillämplig. Om den tidigare arbetsgivaren inte tillhör samma företagsgrupp utan först senare blir en del av denna kan anställningstiden hänförlig till den förra arbetsgivaren inte åberopas, vilket hade blivit fallet i den nu uppkomna situationen. Oavsett vilket aktualiseras inte koncernregeln i ditt fall. Här har det istället varit fråga om en s.k. övergång av verksamhet, men resultatet blir dessvärre och såvitt jag kan bedöma detsamma i det här fallet, dvs. att du inte heller här kan tillgodoräkna dig den tidigare anställningen. Av lagtexten framgår ju att en arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan omfattas av skyddet. Du hade redan och långt innan det aktuella förvärvet genomfört en uppsägning på egen begäran varför du inte utgjorde en del av det arbetstagarkollektiv som bytte anställningar i samband med övergången. När din tidigare arbetsgivare överlät sin verksamhet till din nuvarande arbetsgivare ”följde du inte med” vid överlåtelsen. Det förelåg således inget pågående anställningsförhållande hos överlåtaren, endast hos förvärvaren, vilket som sagt innebär att du inte skyddas av det aktuella undantaget.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000