Om hemlig avlyssning, hemlig övervakning m.m

Hej!

Har polisen rätt att själv begära en telefonspårning vid grova brott och tex hämta listor på vilka som ett visst telefonnummer har haft kontakt med via samtal och sms?

Har de rätt att ta fram sms och annan lagrad information om de har tillgång till telefonen?

Finns sms lagrade hos telefonbolaget, även om inte telefonen är upphittad?

MVH [Namn], lärare i juridik vid gymnasiet

Mycket tacksam om jag får ett svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras huvudsakligen av rättegångsbalken — RB.

Beslut om telefonspårning tas av förundersökningsledaren. Förundersökningar kan inledas av åklagaren, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten, men ledningen ska alltid lämnas över till åklagare så fort någon skäligen kan misstänkas för brottet och så länge saken inte är av enkel beskaffenhet. Vid sådana brott som är aktuella i din fråga håller jag det för i praktiken uteslutet att det är någon annan än åklagare som leder förundersökningen och som kan begära de åtgärder som är aktuella i din fråga (23 kap 3 § RB). Som huvudregel krävs att åklagaren ansöker om tillstånd för åtgärderna hos rätten, som prövar frågan (27 kap 21 § RB). Endast om att invänta rättens tillstånd skulle medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen, får åklagaren ge tillstånd till åtgärderna på egen hand. Åklagaren måste dock i dessa fall genast skriftligen anmäla detta samt motiveringen till åtgärden till rätten, som skyndsamt ska pröva om det finns skäl för åtgärden (27 kap 21 a § RB). Som svar på din första fråga, kan poliser själva inte vidta dessa åtgärder.

Dina frågor rör de hemligas tvångsåtgärderna hemlig avlyssning av elektrisk kommunikation (27 kap 18 § 1 st RB) och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (27 kap 19 § 1 st RB). För lättlästhetens skull kallar jag dem fortsatt HAK respektive HÖK. Skillnaderna åtgärderna emellan är i enkelhet följande: HAK avser att med tekniskt hjälpmedel avlyssna eller ta upp innehållet i samtal, SMS eller liknande, som skickats eller mottagits genom elektroniskt kommunikationsnät och till eller från ett telefonnummer eller annan adress (till exempel mailadress). HÖK är att i hemlighet samla in information om (1) sådana meddelanden som är aktuella vid HAK (alltså för till exempel vid ett telefonsamtal tidpunkten och längden för samtalet), (2) vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område eller (3) i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Genom HÖK får man också hindra meddelanden från att nå fram (27 kap 19 § 2 st RB). Värt att betona är att ett tillstånd att använda HAK medför rätten att använda HÖK, men inte vice versa (27 kap 18 § 3 st RB).

HAK får (enligt 27 kap 18 § 2 st RB) endast användas vid förundersökningar i följande fall:

- vid brott för vilket minimistraffet enligt straffskalan är minst fängelse i två år. vid brott som avses i 27 kap 2 § 2 st 2–7 p RB (dessa är till antalet många brott, och det är nästan lättast om du läser själv).

- vid försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses ovan, i den mån det är kriminaliserat med försök, förberedelse eller stämpling till dessa brott.

- vid andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Det är lättare att få tillstånd att använda HÖK. HÖK får (enligt 27 kap 19 § 3 st) användas vid förundersökningar i följande fall:

- vid brott för vilket minimistraffet enligt straffskalan är minst fängelse i sex månader.

- vid brotten dataintrång, barnpronografibrott (dock ej ringa), narkotikabrott eller narkotikasmuggling.

- vid brott som avses i 27 kap 2 § 2 st 2–7 p RB. vid försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses ovan, i den mån det är kriminaliserat med försök, förberedelse eller stämpling till dessa brott.

Gemensamt för HAK och HÖK är att de som huvudregel endast får användas om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärderna får endast avse (när det gäller den misstänkte) telefonnummer liknande som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte eller (när det gäller annan än den misstänkte) telefonnummer eller liknande som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta. För HÖK gäller att åtgärden också får ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen och endast för att hämta in uppgifter om meddelanden under redan förfluten tid (27 kap 20 § RB).

Vidare till din nästa fråga om att läsa sms och dylikt när polisen har tillgång till telefonen: Om telefonen skäligen kan antas ha betydelse för utredningen av ett brott får den tas i beslag. En förutsättning är dock att skälen för att beslagta telefonen är starkare än det intrång det innebär för den enskilde att den beslagtas. (27 kap 1 § 1 st RB). Beslagtas telefonen får meddelanden och dylikt också avläsas, åtminstone de meddelanden och dylikt som redan fanns i telefonen vid tidpunkten för beslagtagandet (Åklagarmyndigheten: Beslag — en handbok, s 33).

Frågan om telefonbolagens lagring av information är känslig. Tidigare fanns i Sverige ett lagstadgat krav på att telefonbolagen skulle lagra all information i mellan 6 och 24 månader. EU-domstolen har dock underkänt denna lagstiftning om krav på generella datalagringar, och tillåter endast lagstiftning som kräver att telefonbolagen i vissa riktade fall, för att förebygga grov brottslighet eller liknande, måste spara information (de EU-domstolens dom i de kombinerade målen C-203/15 Tele2 Sverige AB v Post-och telestyrelsen och C-698/15 Secretary of State for the Home Department v Watson m fl, p 112 och 125). Det finns alltså mig veterligen inte några särskilda andra krav på att telefonbolagen generellt ska lagra information en viss tid.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”