Om giltighet av äktenskapsförord och testamente vid ändrad adress och ny bank

FRÅGA
Vi har skrivit äktenskapsförord och testamente. Vi har flyttat och även bytt bank så min undran är om vi måste skriva om då adress och även kontonummer inte stämmer i testamentet och äktenskapsförordet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Formkraven för äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB).

De formkrav som ställs på äktenskapsförord är dels att äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna, och dels att det ska registreras hos Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet kräver de dock att ni anger era personnummer och att en avgift betalats. Ni kan läsa mer här.

Av lagtexten och informationen på Skatteverkets hemsida framgår det inte att adress och kontonummer måste anges i äktenskapsförordet. Själva syftet med äktenskapsförord är att avtala om egendom mellan makar ska vara enskild eller giftorättsgods, inte vilken adress eller kontonummer som är giltiga mellan makarna. Ni måste dock ange era personnummer och det borde i dagens samhälle räcka för att identifiera er som boende på en viss adress och att det är just ni som är ett gift par enligt äktenskapsregistret.

Om ni vill ange era kontonummer i syfte att specificera att det är banktillgodohavanden på just det konton, som ska fördels i äktenskapsförordet, kan det vara bättre att hitta alternativa sätt att formulera det på än att just uppge ett kontonummer. Eftersom kontonummer är av föränderlig natur.

Om sådan information ändå tas med i ett äktenskapsförord skulle jag vilja hävda att den behöver uppdateras varje gång det sker förändringar, för att inte äventyra äktenskapsförordet giltighet. Jag har inte kunnat hitta några rättsfall där denna typ av frågor har avgjorts. Enligt min mening är det snarare fördelaktigt att inte inkludera den sortens information i äktenskapsförordet, eftersom den just är föränderlig.

Oavsett om ni känner att ni vill ta bort den informationen eller ändra kan den bara ändras genom att nytt äktenskapsförord skrivs, undertecknas och registreras hos Skatteverket på samma sätt som det gamla. Endast ett nytt äktenskapsförord kan sätta ett tidigare ur spel.

Det bör tilläggas att ett äktenskapsförord kan vara formellt giltig och registreras hos Skatteverket men ändå innehålla materiella fel (t.ex. att det finns villkor om egendomsfördelning baserat på äktenskapets längd eller antalet framtida barn, etc.). Skatteverket har nämligen ingen skyldighet att materiellt testa om ett äktenskapsförord skulle anses giltig vid en eventuell skilsmässa. De kolla bara om äktenskapsförordet uppfyller de formella kraven. Äktenskapsförord med materiella fel förklaras ogiltigt under äktenskapsskillnad, men problemet aktualiseras enbart under just pågående mål om äktenskapsskillnad. Effekten blir att vanliga bodelningsregler gäller istället för äktenskapsförordet.

Till skillnad från äktenskapsförord registreras inte testamenten men innehåller andra formkrav, detta regleras i 10 kap. ärvdabalken. Ett testamente behöver vara bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen när testatorn skriver under det, och godkänna sitt bevittnande genom namnteckning, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken.

Det framgår inte i lagen att testatorn måste uppge sin adress eller kontonummer men vittnena behöver dock uppge sitt yrke och hemvist, enligt 10 kap. 2 § ärvdabalken. Denna paragraf handlar om praktiska anvisningar för att ge ledning vid den bevisprövning som blir nödvändig vid en eventuell klandertalan av testamentet. Om vittnen byter både yrke och hemvist, efter bevittningen, borde det tillmätas mindre betydelse, så länge det går att bevisa att vittnena vid testamentets tillkomst hade det yrket och den hemvisten.

Även för testamentet borde det vara bättre att hitta alternativa formuleringar, i alla fall för kontonumret.

En ytterligare skillnad mot äktenskapsförord är att för testamente ligger bevisbördan på testamentstagaren för att bevisa att testamentet tillkommit i laga form.

Om ni känner att ni vill diskutera detta ytterligare är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister för personlig rådgivning (klicka här för mer information).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (908)
2019-04-24 Makars egendomsförhållanden: enskild egendom, äktenskapsförord och ansvar för makes skulder
2019-04-24 Lönt med äktenskapsförord?
2019-04-20 Behöver egendomsförteckning i äktenskapsförord uppdateras?
2019-04-19 När får äktenskapsordet sin betydelse?

Alla besvarade frågor (68195)