FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt10/10/2016

Om enskilds möjlighet att stoppa närliggande verksamhet

Vad har vi och våra grannar för möjligheter att motsätta oss en planerad avverkning av skog? I direkt anslutning till aktuellt område finns ett 15-tal fastigheter med åretruntboende som INTE vill att avverkning ska ske?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kan tänka mig att ni inte vill att avverkningen ska ske av två anledningar: 1) att avverkningen medför stora olägenheter som till exempel buller eller 2) att ni vill behålla skogen av skälet att den är fin och att kal mark efter avverkning inte är det. I mitt svar kommer jag gå igenom åtgärder ni kan vidta vid båda alternativen.

1) Enligt 9 kap 1 § miljöbalken kan avverkning av skog anses vara en miljöfarlig verksamhet på grund av det buller (buller har definierats som "allt ljud som icke är önskvärt") som verksamheten medför. Mycket kan då tala för att verksamheten måste ha tillstånd för att bedrivas och troligtvis är ett sådant tillstånd med diverse villkor för verksamheten upprättat.

Oavsett tillståndet kan ni i omgivningen klaga till tillsynsmyndigheten (ofta länsstyrelsen eller en kommunal nämnd) om att ni misstänker att miljöbestämmelser bryts mot/kommer att brytas emot av verksamheten (att bullerstörningarna kommer vara stora). Tillsynsmyndigheten kan då, efter kontroll av verksamheten, besluta om förelägganden eller förbud mot verksamheten såvida inte ytterligare försiktighetsåtgärder tilltas (se 26 kap 9 § miljöbalken). Det har dock lagts in en bestämmelse i 26 kap 9 a § miljöbalken om att myndigheten inte får meddela förbud mot buller om bullret inte kommer att överskrida de gränser som kommunen meddelat i en så kallad detaljplan (karta över hur kommunens mark ska användas).

I regel kan dock inte miljöfarliga verksamheter som skogsavverkningar förbjudas helt, utan de kan bara förbjudas såvida ytterligare försiktighetsåtgärder inte tilltas. Skogsavverkningen kommer alltså kunna utföras, men den som ska utföra avverkningen kan behöva ta stor hänsyn till miljön och människor i närheten.

2) Om ni vill behålla skogen av skälet att ni vill bevara fin natur kring era hus får vi istället se till bestämmelser om områdesskydd. Det är sådana regler som kan göra att verksamheten inte alls får bedrivas på området.

I enkelhet kan vi säga att områdesskydd upprättas för områden av speciell naturkaraktär. Till exempel landskap med speciell biologisk mångfald som man vill bevara. Områdesskydd skapas ofta i form av ett naturreservat, beslutet fattas av länsstyrelsen eller kommunen och ska härröra från ett starkt allmänt intresse.

Om ett naturreservat upprättas vid skogsområdet kan beslutet innehålla villkor som innebär att avverknings-verksamheten inte får bedrivas på området. Under tiden som beslutet om naturreservat fattas kan ett så kallat interimistiskt beslut fattas. Ett sådant beslut innebär att verksamhet på platsen i fråga inte får bedrivas under tiden man utreder frågan om att upprätta ett naturreservat.

Om en redan gällande detaljplan (se ovan) i er kommun har planer för skogsområdet i fråga, att den ska avverkas, kan ett naturreservat inte upprättas på samma område.

Får att försöka få igenom er önskan bör ni höra av er till kommunen eller länsstyrelsen med skäl till varför skogen ska bli ett naturreservat.
___________________
Avslutningsvis vill jag säga att det nog tyvärr är svårt att få igenom era önskemål. Om en verksamhet är planerad i skogsområdet är det sällan som verksamheten skulle vara otillåten. Men att ansöka om upprättande av naturreservat kan fortfarande vara en möjlighet för er, i Sverige finns över 4000 naturreservat och er skog har väl därför all möjlighet att också bli det och därmed bli fredad från avverkning.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar er lycka till i era krav.
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo