FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte13/12/2018

Om dödsbodelägare, möjlighet att utse boutredningsman, vem företräder minderårig dödsbodelägare - sambor

Hejsan, min sambo dog i fredags och vi har ett gemensamt barn som är 3 år. han har två vuxna barn från ett tidigare förhållande. en av de har bokat en tid med banken som tillhörde min sons pappa som jag inte ska vara med på. är det ok?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline!

Det är endast dödsbodelägare som får agera, göra ärenden åt dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Dödsbodelägare är de som ärver din sambo. Alla hans barn är hans närmsta arvtagare och har därför rätt att företräda dödsboet (2 kap. 1 § ärvdabalken och 18 kap. 1 §). Alltså, räknas även ert gemensamma barn in här som dödsbodelägare. Eftersom sambor inte ärver varandra, så blir du bara dödsbodelägare om din sambo skrivit in dig i ett testamente. (Som sambo kan du alltid kräva att en bodelning görs innan arvet fördelas, se mer om det under rubriken Annat som är bra att känna till. Vid en bodelning ingår dock inte de pengar som finns på din sambos individuella konto på banken, och dessa bankmedel tas då endast med när arvet fördelas.)

Eftersom ert gemensamma barn är en arvinge till din sambo, och barnet inte har nått vuxenålder, så företräder barnets förmyndare barnets intressen i dödsboet. Barnets vårdnadshavare är dess förmyndare, alltså du (10 kap. 2 § föräldrabalken), vilket innebär att du har rätt att företräda ditt barn i dödsboet. Men, i fall både du och ditt barn båda är dödsbodelägare i dödsboet, måste en god man utses (av överförmyndarnämnden, se 11 kap. 2 § föräldrabalken). Du får i den sistnämnda situationen inte företräda både dina egna intressen och barnets.

Varje dödsbodelägare har en viss vetorätt i dödsboet. Om du (ert gemensamma barn) och de andra dödsbodelägarna inte kommer överens om exempelvis hur viss egendom ska fördelas eller om hur bouppteckningen ska se ut, så är det möjligt för dig att kräva att tingsrätten utser en boutredningsman (19 kap. 1 § ärvdabalken). Boutredningsman får då till uppgift att förvalta över dödsboet och denna person får då vidta åtgärder som ligger i dödsboets intressen. (Boutredningsmannens beslut om slutlig fördelning av arvet kan överklagas, om någon av er fortfarande inte håller med.)

Sammanfattning

Om du företräder ditt barn i dödsboet eller är själv en dödsbodelägare i dödsboet har du rätt att säga till de andra dödsbodelägarna att du vill närvara på mötet med banken. Du kan annars kräva att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten, om du anser att de andra dödsbodelägarna går bakom ryggen på dig eller anser att de inte tar hänsyn till de andra dödsbodelägares intressen eller om ni inte kommer överens om hur egendomen ska fördelas.

Annat som är bra att känna till

Som sambo kan du alltid kräva att en bodelning görs innan arvet fördelas, om det skulle vara förmånligt för dig och ditt barn. Det är endast du som kan begära en bodelning och ingen annan. Det som ingår i bodelningen är din och din sambos gemensamma bostad och bohag som införskaffats under sambotiden. Om det vid en behovsprövning (görs i domstol) skulle visa sig att du bäst behöver egendomen som delas, så kommer du att ha rätt att överta den gemensamma bostaden och bohaget, men du måste då ersätta dödsboet med din sambos andel (16 §, 17 § och 22 och 31 §§ i sambolagen). Som efterlevande sambo har du alltid rätt till att få ut 2 prisbasbelopp från bodelningen (18 § sambolagen).

Det finns också vissa regler kring hur ditt barns arv ska förvaltas efter att sambons arv har fördelats mellan dödsbodelägarna. Om barnets arv exempelvis överstiger 1 prisbasbelopp måste dessa pengar sättas in på ett spärrat konto på banken och uttag från kontot kan då endast ske efter godkännande från överförmyndarförvaltningen (jfr 16 kap. 11 § föräldrabalken).

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?