Om betalning och preskription

2016-11-29 i Preskription
FRÅGA
En man lånade 2000 kr av mej .med löfte att få 6000 åter. Snart 11 år har gått.men inga pengar har kommit. Är de bara att glömma för mej att få några pengar.??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på om fordran har preskriberats enligt preskriptionslagen (PreskL) eller inte. Preskriptionen beror till stor del på ditt eget agerande sedan skuldens uppkomst. Jag kommer först redogöra för under vilka villkor fordran kan ha preskriberas och vad det innebär och sedan förklarar jag hur du kan gå till väga om fordran inte har preskriberats. Förutom preskriptionslagen kommer jag hänvisa till lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Den kan du hitta här.

När preskriberas fordran och vad innebär det?

När någon lånar ut pengar mot löfte om återbetalning av samma eller en annan summa uppkommer som regel ett bindande avtal mellan personerna, vilket gör att den som lånar ut pengar får en fordran på den andra personen. Den som lånar pengar benämns gäldenär och den som har en fordran på en gäldenär benämns borgenär. En fordran preskriberas i regel 10 år efter det att den kom till, om det inte sker ett preskriptionsavbrott (PreskL 2 §). Att en fordran preskriberas betyder att borgenären inte längre kan göra den gällande och förlorar också rätten att kräva räntor och andra tillägg med anledning av skulden (PreskL 8 §).

Om det sker ett preskriptionsavbrott under de 10 åren som följer efter att en fordran uppkommer, så börjar en ny tidsfrist om 10 år löpa från och med att avbrottet sker. Ett preskriptionsavbrott kan göras genom att gäldenären betalar en del av skulden eller på något sätt ger uttryck för att hen känns vid skuldens existens. Borgenären kan också avbryta preskriptionen genom att kontakta gäldenären och ställa krav på betalning eller påminna om fordringen, eller genom att väcka talan i domstol, hos kronofogdemyndigheten (KFM) och vissa andra institutioner (PreskL 5-6 §).

Betalningsföreläggande

Om en borgenär har en giltig fordran mot en gäldenär kan hen få hjälp via KFM för att få sin skuld betald. Detta görs genom att hos KFM lämna in en ansökan om betalningsföreläggande (lag om betalningsföreläggande och handräckning 1-2 §§). Ansökan görs skriftligen och ska bl. a. innehålla yrkande om beloppet som ska betalas och vad grunden för yrkandet är (9-10 §§). Om ansökan är tillräckligt utförlig kommer KFM sedan bistå den sökande genom att kontakta gäldenären och inhämta dennes inställning till fordringen. Förfarandet kan leda till att gäldenären självmant väljer att betala, att KFM meddelar ett utslag som förpliktigar personen att betala och om gäldenären bestrider ansvaret kan KFM erbjuda att skicka vidare ärendet till domstol.

Sammanfattning och råd

Eftersom det snart har gått 11 år sedan din fordran på motparten uppkom, så har preskriptionstiden enligt huvudregeln löpt ut. Detta innebär att fordran är preskriberad och du har inte rätt att kräva betalning längre. Dock kan preskriptionstiden ha avbrutits och börjat om under de här åren, om den som är skyldig dig pengar på något sätt har erkänt skulden eller om du har framställt krav eller påminnelser om skulden. Då ger fordran fortfarande dig rätt att kräva betalning.

Om fordringen inte är preskriberad har du rätt att få betalt och du kan få hjälp genom att kontakta KFM och ansöka om betalningsföreläggande. Då kommer KFM att framställa ditt krav mot gäldenären, vilket kan leda till att personen självmant betalar, förpliktas av KFM att betala eller så får du möjlighet att låta KFM skicka vidare frågan till domstol.

Även om fordran har preskriberats kan du framställa krav på betalning. Om personen åtar sig att avlägga betalning eller om personen faktiskt betalar dig, så anses det vara ett giltigt åtagande som ska fullföljas respektive en giltig betalning som du får behålla.

Du kan hitta ytterligare information om betalningsförelägganden och hur du ansöker om det här. På KFM:s hemsida kan du också läsa ytterligare om preskription här.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att hittar en lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (570)
2021-01-23 När preskriberas en fordran?
2021-01-20 Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?

Alla besvarade frågor (88385)