FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/12/2021

Om att starta verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens

Jag är anställd på ett konsultföretag (X) i byggbranschen.

Jag vill starta eget där jag ska köpa tomter, bygga hus och sälja med förtjänst. För att kunna bygga husen behöver de ritas upp och planeras. Det vill jag gärna göra själv i mitt egna företag.

Anses det som konkurrerande verksamhet, då konsultföretaget jag är anställd på också ritar hus och planerar husbyggen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du som arbetstagare kan starta en verksamhet som konkurrerar med din nuvarande arbetsgivares verksamhet aktualiserar framförallt frågor om vilka skyldigheter du har gentemot din nuvarande arbetsgivare. Jag ska försöka lyfta några aspekter kring detta och längre ner finns en sammanfattning av mitt svar.

Lojalitetsplikt

Generellt omfattas alla arbetstagare av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att du som arbetstagare ska sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna och undvika situationer där du och din arbetsgivares intressen kommer i konflikt (AD 1994:79). Inom lojalitetsplikten innefattas mer specifika frågor såsom konkurrerande verksamhet.

Konkurrerande verksamhet

Det finns inte någon klar gräns för vad som räknas som konkurrerande verksamhet utan det beror på frågor såsom om verksamheterna erbjuder samma typ av produkter eller tjänster och om de har samma typ av kunder med mera. Det beror alltså på en bedömning i det enskilda fallet. I ditt fall skulle den verksamhet som du vill starta sannolikt bedömas vara en verksamhet som konkurrerar med din nuvarande arbetsgivares eftersom det gäller samma typ av tjänster, det vill säga rita och planera husbyggen.

Det är dock inte all konkurrerande verksamhet som räknas som ett lojalitetsbrott. För att konkurrerande verksamhet ska bli ett problem krävs att verksamheten typiskt sett orsakar arbetsgivaren skada eller på annat sätt kan anses uppfattas som illojal (AD 2009:40). Kravet på arbetsgivarens skada är inte särskilt högt ställda. Det räcker med att det finns en risk för skada för att det få betydelse (AD 1996:15). Dessutom kan redan förberedelser anses innebära en risk att arbetsgivaren skadas (AD 2018:31). Konsekvenserna av att en arbetstagare bedriver konkurrerande verksamhet vid sidan av anställningen på ett illojalt sätt är att det kan utgöra grund för avsked (AD 2009:40).

Om det finns konkurrensklausuler i anställningsförhållandet eller inte kommer också påverka möjligheten att bedriva konkurrerande verksamhet.

Konkurrensklausuler

Om en konkurrensklausul inte finns i ditt anställningsavtal så kan du efter anställningens upphörande bedriva verksamhet som konkurrerar med din tidigare arbetsgivares utan några vidare begränsningar. (AD 2018:49)

Om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal gäller dock andra förutsättningar. För att en konkurrensklausul ska få användas i ett anställningsförhållande ska tre krav vara uppfyllda. För det första måste finnas en företagshemlighet i din arbetsgivares verksamhet. För det andra ska det finnas en risk för att din arbetsgivare lider skada om konkurrensklausulen röjs. För det tredje att du som arbetstagare i anställningen har tillgång till företagshemligheterna och har möjlighet att använda detta på ett sätt som kan innebära konkurrens till skada för arbetsgivaren. Dessutom ska en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att behålla företagshemligheterna inom företaget mot arbetstagarens intresse av att använda sina kunskaper. Det finns också gränser i hur omfattande konkurrensklausuler får vara i tiden och hur arbetstagaren ska få ersättning till följd av konkurrensbegränsningen (se avtal om användande av konkurrensklausuler). Om en konkurrensklausul använts brukar det vara förenat med att arbetstagaren får betala någon form av ekonomisk ersättning till arbetsgivaren om denne bryter mot klausulen.

Jag kommer dock inte gå djupare in på vad som gäller för konkurrensklausuler då du inte nämner något om att det finns i ditt fall, men ett råd är att du undersöker om det finns en konkurrensklausul i ditt anställningsavtal. Om informationen är en företagshemlighet finns det dock ytterligare saker att tänka på då användandet av sådan information kan leda till konsekvenser enligt lagen om företagshemligheter (FHL). Därför redogör jag för vad som kan bedömas som företagshemligheter nedan.

Företagshemligheter

För att informationen i företaget ska räknas som företagshemligheter ska den uppfylla fyra kriterier (FHL 2 §):

informationen ska vara av ett visst slag kopplat till en företagares verksamhet,som inte är lättillgänglig eller allmänt känd för de som normalt kommer i kontakt med sådan information,informationen har försökts hålla hemlig av personen som innehar den, samatt det leder till skada om informationen kommer fram.

Om informationen är sådan som en arbetstagare får vid normal yrkesutövning och alltså inte tillhör den arbetsgivaren så räknas dock inte informationen som en företagshemlighet (Prop. 2017/18:200 s.140).

Den som olovligen tar till sig en företagshemlighet kan dömas för företagsspioneri eller olovlig befattning med företagshemlighet (FHL 26 § och 27 §). Även skadestånd kan bli aktuellt för arbetstagare (FHL 7 §). Risken för skadestånd är högre under tiden man är anställd, men efter det att anställningen upphört så krävs det starka skäl för att bli skadeståndsansvarig (FHL 7 § andra stycket).

I just ditt fall kan bedömningen bli att den information du vill ta med dig inte anses vara någon företagshemlighet utan att det snarare rör sig om kunskap och skicklighet i att rita och planera husbyggen som du utvecklat genom yrkesutövning hos din tidigare arbetsgivare. Dock hade jag behövt veta mer detaljer om vad för information du vill ta med dig in i din nya verksamhet för att avgöra om det faktiskt rör sig om företagshemligheter.

Sammanfattning

Den verksamhet du tänker starta utgör sannolikt en konkurrerande verksamhet i förhållande till din nuvarande arbetsgivares eftersom verksamheterna avser att erbjuda samma typ av tjänster. Det skulle dock behöva göras ytterligare bedömning för att ge ett säkert svar på om det rör sig om konkurrerande verksamhet.

Att bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden kan vara en grund för avsked. Efter din anställning upphört kan du däremot bedriva konkurrerande verksamhet. Notera att det kan få konsekvenser att bedriva konkurrerande verksamhet efter det att anställningen upphört om informationen du tar med dig utgör en företagshemlighet eller om det finns en konkurrensklausul i anställningsavtalet.

Om du endast tar med dig din personlig erfarenhet och skicklighet av att rita och planera hus från ditt tidigare arbete till din nya verksamhet kan det knappast anses vara en företagshemlighet, så länge kunskapen inte specifikt kommer från din tidigare arbetsgivare.

Om den kunskap du tar med dig till det nya företaget däremot utgör en företagshemlighet kan du starta en konkurrerande verksamhet efter din anställning om det inte finns någon konkurrensklausul i anställningsavtalet. Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du utnyttjar en företagshemlighet efter det att anställningen upphört om det finns starka skäl för det, även om det inte finns någon konkurrensklausul i anställningsavtalet.


Notera att det jag nämnt är endast är några förenklade aspekter av ett komplicerat område och jag skulle därför ge dig rådet att kontakta en av våra jurister som kan hjälpa dig mer personligt med vad som gäller om du vill starta en konkurrerande verksamhet.

Hoppas svaret är till hjälp!

Vänligen,

Felicia BjörckRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”