Om allmän preskriptionstid och preskriptionsavbrott

2020-03-08 i Preskription
FRÅGA
Hur lång är preskitionstiden för utebliven faktura till en icke momsskyldig ideel förening?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskrL).

Om någon särskild preskriptionstid avtalats mellan parterna – eller om det på annat sätt, i exempelvis lag, föreskrivits en annan preskriptionstid – gäller denna (1 § PreskrL). I andra fall preskriberas en fordran i fall som denna tio år efter att den uppkommit eller, om preskriptionsavbrott förekommit, tio år efter det senaste preskriptionsavbrottet (2 § och 6 § PreskrL).

I följande fall uppkommer preskriptionsavbrott:
– då gäldenären, alltså den som är skyldig någon pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären
– då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären
– då borgenären, alltså den som har en fordran mot gäldenären, väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskrL)

Uppkommer som exempel en fordran idag 8 mars 2020 och ingen särskild preskriptionstid gäller mellan parterna, kan borgenären alltså kräva betalning för fordran (exempelvis genom att underställa gäldenären en faktura) till och med 8 mars 2030. Skickar borgenären ett andra kravbrev 2 april 2023, preskriberas fordran istället 2 april 2033. Skickar borgenären ett tredje kravbrev 4 april 2033, är alltså fordran preskriberad och kan inte längre krävas in.

För att summera upp är svaret på din fråga alltså att fordringen som tidigast preskriberas tio år efter att den uppkommit, om inte kortare preskriptionstid avtalats. Avbryts preskriptionstiden innan fordran preskriberats, börjar en ny preskriptionstid att gälla.

Observera slutligen att det är möjligt att avtala bort borgenärens möjlighet att avbryta en preskriptionstid (1 § PreskrL).

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98633)