Olika lön och uppsägningstid för personal på samma arbetsplats

FRÅGA
Hej.Har en fråga angående anställning. Har en bekant som arbetat på Posten i 11 år och nu har de börjat anställa personal och ger dem högre löner än dem som varit där längre, detta för att de har svårt att få tag i personal. Är detta juridiskt sett ok? Moraliskt är det inte det iaf tycker jag.Sen har jag en fråga om uppsägning.Kan det vara så att man kan ha olika lång uppsägning fast situationerna påminner om varandra (inom samma företag, Posten)?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

LÖN

Olika löner ok
Det finns ingen lag som reglerar vad man ska få i lön. Det innebär därför att det är upp till arbetsgivaren att bestämma lönen, olika lön till arbetstagarna är alltså juridiskt möjligt. Men arbetsgivaren rätt att tillämpa olika villkor mellan sina arbetstagare begränsas beroende på om arbetsgivaren är bunden till ett kollektivavtal. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal regleras din fråga i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Ogiltigt vid kollektivavtal
Gäller ett kollektivavtal för arbetsgivaren kan hen inte träffa andra avtal som strider mot innehållet i kollektivavtalet (27 § MBL). Anställningsavtal eller överenskommelser som är i strid med kollektivavtalet är därför ogiltiga. Villkoren är ogiltiga även om den enskilde arbetstagaren inte är bunden av kollektivavtalet, det har alltså en normerande verkan på arbetsplatsen och samma villkor ska gälla för icke-medlemmar i kollektivavtalet.

Om kollektivavtalet innehåller en bestämmelse om max-lön så innebär det att de nya anställningsavtalen med högre lön står i strid med kollektivavtalet och arbetsgivaren har begått ett kollektivavtalsbrott. Om kollektivavtalet istället innehåller en bestämmelse med minimi-lön och så är de nya anställningsavtalen med högre lön än minimilönen inte i strid mot kollektivavtalet eftersom att det endast finns en lägre gräns och tillåter högre löner.

Ekonomiskt skadestånd
Vid kollektivavtalsbrott utgår ekonomisk ersättning för uppkommen skada (54 § MBL). Detta är bara aktuellt i detta fall om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal och att det innehåller ett villkor om max-lön, annars är det inte att betraktas som ett kollektivavtalsbrott. Då ska ersättningens storlek motsvara ett belopp som den skadelidande har gått miste om pga att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet/lagen.

Ideellt skadestånd
Andra skador än med rent ekonomisk betydelse ersätts också vid kollektivavtalsbrott (55 § MBL).

Avtalsfrihet
Trots att kollektivavtalsbrott skett så ska anställningsvillkoren ändå gälla för de arbetstagare som fått högre lön. Det förutsätts dock att de enskilda arbetstagarna inte är bundna av kollektivavtalet. Arbetsgivaren blir visserligen skyldig att betala skadestånd men villkoren är gällande för de icke-bundna arbetstagarna till kollektivavtalet som tecknat ett anställningsavtal med högre lön.

UPPSÄGNINGSTID

Olika uppsägningstid
Arbetstagarens uppsägningstid vid uppsägning är olika beroende på hur länge man har arbetat. De olika uppsägningstiderna finns att hitta i lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är lägst 1 månad (11 § 1 st LAS). Från att arbetstagarens har arbetat hos arbetsgivaren i sammanlagt minst 2 år har arbetstagaren rätt till längre uppsägningstid än en månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på:

2 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år men kortare än 4 år.3 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 4 år men kortare än 6 år.4 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 6 år men kortare än 8 år.5 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 8 år men kortare än 10 år.6 månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 10 år.

Ogiltigt
Ett anställningsavtal som är i strid mot bestämmelserna om uppsägningstid är ogiltigt, då ska lagens uppsägningstider tillämpas trots det som står i anställningsavtalet (2 § 2 st LAS).

Undantag får göras i kollektivavtal
Vissa bestämmelserna i lagen om anställningsskydd får det göras avvikelser från, men endast genom kollektivavtal. Villkor i enskilda anställningsavtal som avviker från denna lag är som sagt inte giltiga. Uppsägningstiderna är en av de bestämmelser som man kan bortse från och avtala om andra uppsägningstider (2 § 4 st LAS).

Uppsägningstiderna beror på hur länge arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren. Man kan dock avtala om andra uppsägningstider än lagens uppställda uppsägningstider!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?