Olaga intrång skola

FRÅGA
Var idag inne i ett avstängt trapphus på min skola, blev påkommen av en lärare. Pratade med en annan lärare under eftermiddagen och han påstod att det var olagligt, han sa att det var intrång. Dörren till trapphuset var inte låst eller larmad och det stod inte ens någon skylt att man inte får vara där. Är detta olagligt? Tror inte att de kommer anmäla det men det är ändå intressant att få veta om det verkligen är olagligt!Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Olaga intrång regleras i 4 kap 6§ 2 st brottsbalken, se här. I paragrafen stadgas att den som intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

Att intränga innebär att ta sig in i bostad, lokal eller annan skyddad plats genom att övervinna hinder av fysisk eller psykisk art. Att till exempel gå in i ett hus är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar en från att gå in. Att kvarstanna innebär att bli kvar i lokalen eller på platsen. För straffansvar krävs emellertid att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt eller obehörigt.

Vid olaga intrång är den skyddade platsen till exempel arbetsplatser, skolsalar, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter med mera. De lokaler och utrymmen som omfattas av straffskyddet är sådana som inte är tillgängliga för allmänheten och alltså inte utrymmen dit allmänheten har fritt tillträde (se rättsfallet NJA 1995 s. 84). En skola är inte ett utrymme där allmänheten har fritt tillträde. En skolas allmänna utrymmen omfattas därför av skyddet i straffbestämmelsen om olaga intrång.

Nästa steg i bedömningen är om intrånget eller kvarstannandet har skett obehörigen.

För att det ska handla om ett olaga intrång så måste personen vara obehörig att vistas på platsen. I rättsfallet RH 2009:60 var det en person som var medveten om att han inte fick vistas på en skola och först efter flera tillsägelser gick därifrån. Denne person ansågs utöva ett sådant kvarstannande som utgjorde olaga intrång.

Jag tolkar det som att du är elev och inskriven på skolan och du bör därför ha rätt att vistas i skolans allmänna utrymmen under gängse tider. Frågan är dock om du haft rätt att vistas i de avstängda delarna av skolans utrymmen.

För att kunna dömas för brottet så krävs även att du har haft uppsåt till det. Du ska alltså ha varit medveten om att du inte fick vista dig på platsen men gjorde det ändå. Eftersom det varken fanns skyltar eller var låst så har jag svårt att tro att du hade uppsåt till ett obehörigt intrång. Jag tolkar det även som att du lämnade platsen så fort du blev tillsagd och skulle av de uppgifter jag har att tillgå inte säga att det handlar om ett olaga intrång. Det bör dock vägas in fler aspekter i bedömningen, till exempel när på dygnet det skedde och vilken typ av lokal och avstängning det handlar om.

Jag har försökt besvara din fråga översiktligt men återkom gärna om det är något mer du undrar över!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1094)
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?

Alla besvarade frågor (88436)