Olaga hot/övergrepp i rättssak

Hej. Mitt ex ringde mig och sa ordagrant "Lyssna på mig nu din jävel. När ska jag ha slagit dig? (han har slagit mig förut) för nu kommer jag komma och slå dig, jag kommer mangla dig, jag kommer skada dig alltså. Jag svär jag kommer skada dig, vänta du bara".

Är detta olaga hot och vad skulle ett eventuellt straff kunna bli? Han är dömd sen innan för misshandel, övergrepp i rättssak mm.

Hälsningar från ledsen och rädd kvinna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver skulle mycket väl kunna kvala in som ett olaga hot. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. 5 § brottsbalken och lagtexten lyder:

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

I det här fallet har ditt ex i telefon uttryckt att han "kommer komma och slå dig", att han ska "mangla dig" och att han ska "skada dig". Det ditt ex uttrycker är utan tvekan sådana hot om brottsliga gärningar som brottet olaga hot tar sikte på. För att brottet olaga hot ska aktualiseras krävs vidare att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annan säkerhet till person. Detta "ägnat att-krav" innebär att det hot som gärningsmannen uttalar generellt sätt ska framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person, det krävs alltså inte att offret rent faktiskt har känt sig hotat. Med tanke på den karaktär de hot som ditt ex yttrade torde det kunna hållas för visst att sådana hot är ägnade att framkalla allvarlig fruktan till egen säkerhet till person. Det är svårt att tänka sig att det skulle kunna föreligga några rättfärdigande omständigheter. Vad gäller uppsåt så torde inte det inte vålla några större problem att fastställa att uppsåt föreligger. Vidare är det svårt att tänka sig att det föreligger några ursäktande omständigheter.

Ditt ex kan således ha gjort sig skyldig till ett olaga hot.

Här vill jag också lyfta fram ett annat, eventuellt brott. Du nämner i frågan att ditt ex i samband med hotet yttrade "när ska jag ha slagit dig?". Detta uttalande gör att brottet övergrepp i rättssak måste utredas.

Övergrepp i rättssak är ett särskilt allvarligt brott i den svenska rättsordningen. Lagtexten för övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § brottsbalken lyder enligt följande:

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år. [...].

Den typ av övergrepp i rättssak som kan bli aktuell i ditt fall är om ditt ex har yttrat dessa hot antingen för att förhindra att du gör en anmälan eller för att hämnas för att du redan har gjort en anmälan. Detta innebär att om du t.ex. har anmält ditt ex till polisen och han ringer dig och yttrar dessa hotelser som hämnd för att du har anmält honom så räknas brottet inte längre som ett olaga hot utan som ett övergrepp i rättssak, som har en betydligt strängare straffskala.

Vad gäller eventuellt straff så är detta svårt att sia om då jag inte har alla relevanta omständigheter till hands. Det som kan sägas är att det skulle röra sig om ett övergrepp i rättssak så är detta ett betydligt allvarligare brott än olaga hot och ett sådant brott som kan tala för att ett fängelsestraff ska dömas ut. Möjligheten att döma till fängelse är således större vid ett övergrepp i rättssak än vid ett olaga hot. Att personen har begått brott tidigare kan ligga honom i fatet på så sätt att sådana omständigheter kan resultera i strängare straff. Är de tidigare brotten också riktade mot dig så är detta också en sådan omständighet som kan tala för ett strängare straff och inte helt otänkbart även ett fängelsestraff.

Har du inte redan anmält personen för detta så är mitt råd att du anmäler honom till polisen.

Jag vill här också tipsa om Brottsofferjouren som har telefonnummer 0200-21 20 19. Till Brottsofferjouren kan du ringa (anonymt om du vill) och berätta om vad du har varit med om. Den som tar emot ditt samtal kan vara behjälplig med vissa råd, men personen kan även finnas där som stöd om du känner att du bara vill prata om det som har hänt.

Det är svårt att ge ett fullständigt svar då jag inte har alla relevanta omständigheter. Jag hoppas dock att du känner dig hjälpt av det ovan presenterade svaret. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Med vänliga hälsningarO HRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo