olaga hot, förtal, förolämpning eller yttrandefrihet?

FRÅGA
Hej! Är följande meddelande ett brottsligt hot?: Är det inte dags att hela din familj får reda på att de är jävla ***? Eller ska jag göra det åt dig? Jag har ju deras kontaktuppgifter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot

Brottet olaga hot kriminaliserar att någon hotar om brottslig gärning, på ett sätt som är ägnat hos annan framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet (4 kap. 5§ brottsbalken). Bedömningen om hotet varit ägnat att framkalla rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Man beaktar relationen mellan parterna, hur meddelandet har framförts, gärningsmannens agerande i övrigt och vad den hotade känt till om gärningsmannens agerande sedan tidigare. Hotet måste dock framstått som allvarligt menat, och inte exempelvis skämtsamt menat. Gärningsmannens avsikter med att utföra hotet är irrelevant. Även hot som är förtäckta, där hotet antyds, kan utgöra hot.

Det är svårt att säga om meddelandet du skrivit skulle utgöra olaga hot, då just det stjärnmarkerade området kan vara avgörande. Men att hota om att berätta något för någon, polisanmäla någon eller liknande utgör i sig inte ett olaga hot. Hotet måste vara ett hot om brottslig gärning, och att avslöja hemligheter eller liknande är inte en brottslig gärning. Men beroende på vad som står i ditt meddelande mer exakt, och bakgrunden till det, er relation och tidigare omständigheter skulle det kunna utgöra ett olaga hot. Men det är svårt för mig att säga utan hela bilden av det.

Förtal och förolämpning

Förtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning (5 kap. 1§ brottsbalken). Straffet är böter. Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808).

Förolämpning kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se.

Både brottet förtal och förolämpning är så kallade ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott.

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Förtal kan utgöra ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott, om förtalet framförs via vissa specifika medier.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga vilket brott det kan röra sig om, om ens något, då jag inte vet exakt vad som har uttalats. Du kan anmäla händelsen till polisen, och du behöver inte veta vilket brott som har begåtts för att göra detta, då det är polisen arbete att utreda. Bra är då om du sparat underlag och annan bevisning, ex. SMS och andra meddelanden som kan styrka brottet. Men återigen är det polisen som ska utreda om det utgör ett brott, så därför rekommenderar jag dig att anmäla det till polisen om du misstänker att det kan vara ett brott.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92029)