Olaga hot enligt 4:5 BrB

FRÅGA
Hej,Jag hamnade i bråk med en person över telefon och han sa att han skulle slå mig nästa gång vi ses. Att han säger så, utgör det något brott?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av 4 kap. 5 § brottsbalken.

Olaga hot

I denna situation rör det sig om brottet olaga hot. Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller skada din egendom. Hotet som är riktat mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som är av stor betydelse för dig. Om du har utsatts för hot som upplevs allvarligt så bör du göra en polisanmälan.

Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken och där står det att "den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år".

För att personens uttalande i telefonen ska utgöra olaga hot krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. För det första krävs det att hotet utgör en brottslig gärning. Att slå någon annan person utgör enligt lagen en brottslig gärning och därför är det första rekvisitet uppfyllt.

För det andra krävs det att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Detta innebär att hotet ska vara framfört på ett sätt som att hotet är allvarligt menat. Detta rekvisit finns till för att bland annat skilja på hot som är allvarligt menade, från hot som är på "skämt". Om den hotade (du) blev rädd eller inte saknar betydelse för bedömningen.

För att hotet ska bedömas som olaga hot, så ska hotet som ovan nämnts vara riktat direkt mot brottsoffret, eller till någon annan till denne. Hotet ska också kommit till den hotades kännedom. Det krävs även att gärningsmannen haft uppsåt, det vill säga att gärningsmannen har uttalat handlingen medvetet i syfte för att orsaka en effekt, alltså med "vett och vilja".

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall finns det alldeles för lite omständigheter för att jag med säkerhet ska veta utfallet. Men om samtliga rekvisit är uppfyllda så utgör hotet ett brott. Om du är osäker, så rekommenderar jag att du vänder dig till polisen och berättar din situation, sedan kan du eventuellt göra en polisanmälan.

Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att vända dig till oss igen!

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?