Olaga hot?

FRÅGA
Om en person säger "det här din sista varning", är det ett olaga hot?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot enligt 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB) utgör ett fridskränkningsbrott. Om någon lyfter vapen mot annan eller annars hotar med brottslig gärning på så sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms personen enligt paragrafen för olaga hot.

Grundrekvisitet är att det måste förelegat hot om brottslig gärning. Att exempelvis lyfta vapen mot någon utgör ett sådant hot. Hotet måste emellertid inte omfatta hot om våld mot person, utan även hot om skadegörelse kan omfattas. Ett förtäckt hot, dvs när det antyds om en brottslig gärning, kan också utgöra sådant hot om brottslig gärning som avses i bestämmelsen.

Vidare ska hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Det krävs inte att den hotade faktiskt känner fruktan, utan det räcker med att hotet är av sådan karaktär att man normalt skulle känna fruktan. Den omständigheten att den som utsatts för hotet faktiskt blivit rädd kan emellertid tyda på att hotet verkligen varit att ägna att framkalla en sådan fruktan. Vid bedömningen kan hänsyn tas till gärningsmannens farlighet och parternas relation till varandra.

Sammanfattningsvis går det inte att med säkerhet säga att det du beskriver utgör ett olaga hot, då det krävs ytterligare och mer omfattande information för att kunna göra en sådan bedömning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1252)
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?
2021-11-30 Kan jag polisanmäla störande samtal?
2021-11-30 Fråga om kroppsvisitation av privatperson
2021-11-29 Är det tillåtet att filma/fota på en skolgård?

Alla besvarade frågor (97478)