Okontaktbar dödsbodelägare

Min pappa har precis gått bort och vi är två bröstarvingar. Min bror har avsagt sig all kontakt med släkten sedan 15-20 år tillbaka. Han svarar inte när vi ringer eller sms:ar. Dödsboet innehåller inga större tillgångar utan är ett typiskt en-personhushåll med ett hus, en bil, en hund mm. Kan jag ensam styra upp bouppteckning och förvaltande av dödsboet, så småningom avyttra hus, bil, hund mm eller måste jag ha någon form av fullmakt från min bror för att få göra klart allt efter pappas bortgång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en del betänkligheter i detta ärenden som det är viktigt att du har koll på. När ett dödsfall har inträffat ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet samt skickas in till Skatteverket inom ytterligare en månad, Se 20 kap 1 och 8 §§ Ärvdabalken (ÄB). En bouppteckning är kort och gott en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Till boupptäckningen ska samtliga dödsbodelägare kallas enligt 20 kap 2 § ÄB. Det krävs inte att din bror närvarar vid bouppteckningen, men du måste i sådant fall kunna bifoga ett kallelsebevis på att din bror har kallats till bouppteckningen i god tid före det att bouppteckningen företas, se 20 kap 3 § 2 stycket ÄB. Om ni får tag på din bror är det tillräckligt att han tillskriver er en skriftlig fullmakt att du eller någon annan person har rätt att föra hans talan vid bouppteckningen. Om du inte skulle komma i kontakt med din bror skulle jag rekommendera dig att ta reda på hans bokföringsadress och skicka en kallelse till bouppteckningen med rekommenderat brev och spara kvittot på försändelsen. Enligt en tidigare dom, RÅ 2007 ref 63 skall ett sådant kvitto klassas som kallelsebevis enligt ovan nämnda lagrum. Det är viktigt att detta hinns med inom den föreskrivna tiden om 3 mån + 1 mån då bouppteckningen ska vara Skatteverket tillhanda, eftersom Skatteverket annars vid vite kan förlägga dödsboet att inkomma med boupptäckningen inom viss tid, se 20 kap 9 § ÄB. Samma sak gäller om bouppteckningen innehåller brister, t.ex. att din broder inte närvarar vid bouppteckningen och ni inte genom skriftlig fullmakt eller kallelsebevis förmår styrka att brodern har kallats till bouppteckningen på rätt sätt. Jag vet inte hur lång tid det har gått sedan er far gick bort, men enligt 20 kap 1 § ÄB kan ni skriva till Skatteverket och begära anstånd med att få komma in med bouppteckningen inom en senare tidsram eftersom det har varit svårt att få kontakt med er bror.

Om ni inte kommer i kontakt med er bror ska enligt 11 kap 3 § Föräldrabalken (FB) en god man utses för att tillvarata er brors rätt i dödsboet. Den gode mannen ska sedan verka för att arvskifte kommer till stånd och att er brors rätt i övrigt tillgodoses. En ansökan om god man görs till Överförmyndarnämnden i den kommun där dödsboet är registrerat.

Jag hoppas att du har fått hjälp med dina frågor!

Victor SundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000