Ogiltighet av avtal som slutits under psykisk störning

Hej! Jag undrar om hur fungerar det med ogiltighet av avtal pga den rättshandlandes psykiska tillstånd när avtalet ingicks och vad det finns för lagar/juridiska stöd för det? Hur skulle ni förklara det?

Tack!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Detta framgår av Lag 1924:323(om verkan av avtal, som slutits under psykisk störning)


Psykisk störning


Med begreppet psykisk störning så avses både varaktiga psykiska störningar, t e x psykossjukdom, men även tillfälliga störningar som orsakats t e x av berusning eller skrämsel.


När det gäller bevisbördan så är det den som gör gällande att avtalet slutits under påverkan av en psykisk störning som ska bevisa detta. Detta framgår b l a av NJA 1958 s.516 och NJA 1966 s.44. Bevisning som kan förebringas är t e x läkarintyg eller utlåtanden från en psykolog. Här är ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden där ett läkarintyg medförde att det ansågs bevisat att ett avtal ingåtts under psykisk störning.


Det ställs vidare ett krav på orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Den psykiska störningen måste inte vara den enda anledningen till att avtalet kom till stånd, men den ska ha varit en bidragande faktor. En vardaglig rättshandling, t e x köp av matvaror hade förmodligen företagits trots den psykiska störningen och därmed är inte kravet på orsakssamband uppfyllt. Även här ligger bevisbördan på den som påstår att avtalet är ogiltigt.


Konsekvenser av avtalets ogiltighet


Om ett avtal ogiltigförklaras enligt denna lag så ska vardera avtalspart lämna tillbaka vad denna tagit emot, eller om detta inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Den som ingått avtalet under psykisk störning behöver dock inte lämna tillbaka mer än vad som har använts till skäligt underhåll eller annars har medfört nytta för personen. Det enda som behöver lämnas tillbaka till motparten är alltså det som använts till att betala mat, hyra och andra normala levnadskostnader.


Om motparten var i god tro om den psykiska störningen vid avtalsslutet så ska denna få skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet upp till den gräns att personen försätts i samma situation som om avtalet aldrig ingåtts. Den som gör gällande att motparten ej var i god tro om den psykiska störningen har också att bevisa detta.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”