Ogiltigförklaring och jämkning av avtal

2016-07-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min svärfar har blivit lurad att sälja sin båt, en Albin 25 för 9000 kr, den är värd betydligt mer. De har använt sig av blockets köpekontrakt, hur bindande är detta kontrakt? Min svärfar är 88 år och väldigt förvirrad, men har ingen demens diagnos, hur ska vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då vi har avtalsfrihet finns det ett begränsat antal regler som påverkar ingångna köpeavtal. Lagen som reglerar avtals giltighet är Avtalslagen (AvtL). Den kan du hitta här. Eftersom du beskriver din svärfar som mycket förvirrad, så kommer jag även redogöra för lagen Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, som du kan hitta här. Jag inleder med en redogörelse för gällande rätt och beskriver sedan hur det kan påverka din svärfar och vad ni kan göra.

Inledningsvis kan sägas att utgångspunkten vad gäller avtal är att de som ingått avtal är bundna vid det (AvtL 1 §). Avtalsfrihet gäller och de flesta avtal är därför bindande och giltiga i princip oavsett form och innehåll. Detta gäller även för avtal som grundas på t. ex. Blockets avtalsmallar. Ett avtal kan dock förklaras ogiltigt eller jämkas enligt avtalslagen och enligt 1924 års lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning.

Avtals ogiltighet enligt 1924 års lag

Enligt lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning kan avtal som slutits under vissa förhållanden vara ogiltiga. Det innebär att prestationerna ska återgå. När det gäller köpeavtal ska föremålet lämnas tillbaka och betalning ska återgå. Uttrycket ”psykisk störning” kan tolkas på flera sätt. Det kan röra sig om tillfälliga eller långvariga psykiska sjukdomstillstånd, demens och tillstånd av förvirring. Om en person under påverkan av ett sådant tillstånd ingår ett avtal och vid tillfället inte hade förmåga att förstå vad de gjorde eller förutse konsekvenserna av handlandet, så kan avtalet vara ogiltigt enligt denna lag.

Beroende på din svärfars psykiska tillstånd vid tillfället då avtalet ingicks, så kan denna regel utgöra en ogiltighetsgrund. Dock kan det vara svårt att bevisa i efterhand att ett avtal ingicks under sådana förhållanden och då din svärfar inte har en demensdiagnos kan möjligheten enligt denna lag också vara begränsad.

Avtals ogiltighet enligt avtalslagen

Ett avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt. Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 § används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 § är jämkning av avtal enligt 36 §.

Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 § om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt. Denna regel har således ett mycket stort användningsområde. Avtalet eller villkoret blir inte ogiltigt, men kan genom jämkning ges ny betydelse. Det kan även jämkas till noll, vilket i praktiken kan jämställas med att det ogiltigförklaras.

Eftersom din svärfar har ingått ett avtal om att sälja en båt till ett pris som kan anses stå i uppenbart missförhållande till vad båten faktiskt är värd, så kan avtalet vara ogiltigt enligt 31 §. Förutsättningen är att köparen faktiskt har utnyttjat hans ålder och förvirring för att få det här avtalet till stånd. Detta kan dock vara svårt att bevisa, även om det faktiskt har skett. Ett alternativ är att få avtalet jämkat till din svärfars förmån enligt 36 §. Eftersom båten är såld till ett mycket lågt pris och din svärfar är förvirrad och om det kan antas att han inte skulle ha gjort denna affär utan förvirringstillståndet, så kan avtalet i sin helhet eller i vart fall villkoret angående priset anses oskäligt. Avtalet bör därför kunna jämkas.

Vad kan ni göra?

Det första steget i den här situationen bör vara att kontakta köparen och diskutera problemet. Kvalificerad juridisk hjälp och tvister i domstol får alltid vissa kostnader och om det är möjligt att komma överens med köparen om att låta köpet gå tillbaka eller ändra villkoren, så är det att föredra. Om detta inte är möjligt kan det finnas förutsättning att väcka en talan vid domstol för att få avtalet ogiltigförklarat eller jämkat. Innan ni går vidare med en domstolsprocess bör ni ta kontakt med en jurist som kan ge en tydligare bild av era förutsättningarna och hjälpa till med processen. Ni kan boka tid med en jurist för rådgivning hos Lawline här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att ni lyckas lösa detta på ett bra sätt för din svärfar.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (323)
2020-11-29 återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex
2020-11-29 Kan en framtidsfullmakt ogiltigförklaras?
2020-11-24 Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?
2020-11-21 Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?

Alla besvarade frågor (86836)