Ogiltigförklaring av avtal ingånget under tvång samt ersättning för ren förmögenhetsskada

2015-07-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej. En vän till mig ble under hot tvingad att skriva på telefon avtal med långa bidningstider så att han skulle få ut telefoner som personerna som hotat sedan tog och sprang iväg. Nu kommer min vän få fakturor på tio-tusentals kronor och jag undrade om det är min väns fel och att han därför måste betala räkningarna eller kan dessa avtal annualeras eftersom det utfärdades under hot?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Att få ett avtal som ingåtts under tvång ogiltigförklarat är fullt möjligt. Har den påtryckning som utövats inneburit ”trängande fara” (högt krav) gäller detta oberoende av avtalsmotpartens eventuella kännedom härom (se 28 § avtalslagen). I sagda fall måste dock den som vill få avtalet ogiltigförklarat upplysa motparten om att tvång utövats inom skälig tid från det att detta upphörde.


Var den utövade påtryckningen inte allvarlig nog att innebära en trängande fara kan avtalet endast ogiltigförklaras om motparten insett eller bort ha insett att den tvungna agerat under tvång (se 29 § ovannämnda lag). Avgörande blir härvid, i de fall kännedom saknats, hur situationen kunnat uppfattas som helhet.


Oberoende av vilken typ av tvång som förekommit åligger det den som påstår sig ha blivit tvingad att ingå avtal att styrka detta eftersom avtal som huvudregel skall hållas (”pacta sunt servanda”) och således inte kan frånträdas närhelst någon part önskar.


Slutligen bör, för det fall att avtalet inte hävs, tilläggas att ersättning kan utkrävas av den som utövat tvånget eftersom detta i regel varit brottsligt (oftast utpressning) (jfr. 2 kap. 2 § skadeståndslagen). Är det möjligt att identifiera och lagföra denne kommer din vän följaktligen inte lida någon skada oavsett om eventuell talan om ogiltigförklaring bär frukt.


Avtalslagen finner du här och skadeståndslagen här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85407)