Ofredande mot barn

FRÅGA
En kvinna kastar en hink med vatten på mina (och en annan förälders) barn i samband med att dom ska lämnas på dags. Kvinnan har säkert stört sig på att barnen låter och tyckte att en hink med vatten skulle kunna vara lösningen på problemet. Vad för slags brott kan detta vara, och det faktum att målen för hennes hink med vatten var barn i 2-års åldern, har det någon påverkan vid såväl polisutredning som ev. dom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande brott och påföljder återfinns i brottsbalken (BrB). I mitt svar kommer jag att översiktligt redogöra för det brott som aktualiseras och vad domstolen normalt beaktar vid bestämmande av påföljd.

Den gärning du beskriver utgör troligtvis ett ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Det faktum att angreppet riktade sig mot barn kan påverka bestämmandet av påföljd i skärpande riktning.

Gärningen

Att kasta en hink med vatten på barn torde utgöra ett fridskränkande beteende. Det brott som troligtvis aktualiseras i den situation du beskriver är ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse högst ett år. (4 kap. 7 § BrB)

Det krävs inte att den utsattes frid verkligen blivit kränkt på ett kännbart sett utan det räcker med att gärningen typiskt sett innebär fara för att en viss effekt orsakas, i detta fall att den utsattes frid blir kränkt. Att hälla vatten över någon får anses innebära en fara för att den utsattes frid blir kränkt på ett kännbart sett.

För att en gärning ska anses vara straffbar som ofredande krävs att den angripne uppfattat angreppet vid tidpunkten för gärningen. Att rycka i någons kläder och att hålla fast någon kan bli straffbart som ofredande i de fall det inte är fråga om misshandel eller straffbart försök till misshandel. Oönskade telefonpåringningar och andra trakasserier har i praxis också ansetts utgöra ofredande.

För att gärningsmannen (i detta fall kvinnan som kastade vatten) ska kunna dömas till ansvar krävs att hon har haft uppsåt till ofredandet. Att ha uppsåt till något kan närmast beskrivas som att gärningsmannen är medveten om följden av handlingen.

Påföljden

Straffskalan vid ofredande är enligt 4 kap. 7 § BrB böter eller fängelse i högst ett år. Vid bestämmande av påföljd ska domstolen beakta olika omständigheter som kan verka i skärpande eller förmildrande riktning. Det faktum att gärningen riktat sig till barn som har svårigheter att värja sig mot angrepp kan utgöra en försvårande omständighet för straffet och således påverka bestämmandet av påföljd (se 29 kap. 2 § p. 3 BrB). Det förhållandet att offret är skyddslös kan också medföra att den tilltalade anses ha visat stor hänsynslöshet vilket också utgör en försvårande omständighet (se 29 kap. 2 § p. 2 BrB). Påföljden för ofredande bestäms normalt till dagsböter men det förekommer att en gärning ändå anses vara så allvarlig att straffet bestäms till fängelse.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98614)