FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/03/2016

Offentliggörande av personuppgifter och personnummer

I vår idrottsförenings träningslokal sitter en aktivitetslista med namn samt personnummer på samtliga medlemmar. Då jag tycker det är obehagligt att ha mitt personnummer uppe för allmän beskådan har jag försökt få det borttaget/dolt, dock utan någon respons från styrelsen. Jag gjorde då valet att stryka över mina sista siffror, något som upprörde vår ordförande som då satte upp en post-it lapp på aktivitetslistan där det hotas med "konsekvens" om "mitt namn" någonsin stryker över personnumret igen.

Har ordförande rätt till att bete sig på det här viset? Finns det juridisk rätt till att ha personnummer uthängda för alla i lokalen för alla att se? Är post-it lappen ärekränkande och hotfull?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Eftersom Bolagsverket är en statlig myndighet är uppgifterna du nämner att betrakta som allmänna handlingar och således tillgängliga for allmänheten.

En behandling av personuppgifter i en träningslokal måste uppfylla de grundläggande kraven i 9 § Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att det måste finnas ett bestämt och berättigat ändamål med behandlingen. Behandlingen måste också vara tillåten enligt 10 § PuL. Huvudregeln är att personuppgifter bara får behandlas med de registrerades samtycke, men behandlingen kan i vissa fall även få genomföras utan samtycke så länge man inte kränker personen som uppgifterna avser. Behandlingen kan t.ex. vara tillåten efter en intresseavvägning. Vid en sådan prövning måste den personuppgiftsansvariges intresse av en publicering väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot den kränkning av den personliga integriteten som en publicering kan medföra.

För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen.

Specifikt för just personnummer stadgar 22 § PuL att dessa får behandlas utan samtycke bara bara när det är klart motiverat med hänsyn till:
a) ändamålet med behandlingen,
b) vikten av en säker identifiering, eller
c) något annat beaktansvärt skäl.
- Av det sagda följer alltså att publicering av personnummer som huvudregel kräver samtycke men undantag kan göras om det är motiverat med ovan nämnda skäl.

Slutsats: Endast om ordförande kan motivera med hänsyn till ändamålet till varför ditt personnummer ska sitta uppe för allmän beskådan får det finnas kvar. Annars har du möjlighet att begära att det ska tas bort. Har du ytterligare frågor kan du vända dig till datainspektionen som är tillsynsmyndigheten när det rör offentliggörande av personuppgifter!

"Om du inte lyckats förmå den personuppgiftsansvarige att rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen eller upphöra att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. Datainspektionen kan då bestämma om en granskning ska utföras med anledning av ditt klagomål." //Citerat från datainspektionen. - Se datainspektionens hemsida här.

Är lappen grund för ärekränkning och olaga hot?

5 kap Brottsbalken reglerar begreppet ärekränkning och i ditt ärende skulle jag inte säga att så är fallet.
Gällande att lappen skulle innebära en form av olaga hot som regleras i 4 kap 5§ Brottsbalken är även det svårt att se. Det krävs att lappen ska väcka en "allvarlig fruktan för din eller annans säkerhet till person eller egendom" vilket du nog tyvärr skulle få väldigt svårt att bevisa då konsekvensen inte direkt beskrivs!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och behöver du ytterligare hjälp med att få bort dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,

Johan HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo