Obetalda skulder vid dödsfall

2020-12-20 i Skuld
FRÅGA
Jag har ett skuldebrev. Om låntagaren dör utan att ha betalt skulden, ärver då hennes dödsbo skulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om låntagarens dödsbo övertar skulden och att du därmed på den vägen kan få betalt vid ett eventuellt dödsfall. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (nedan förkortad ÄB).

Dödsboets skulder
När en person avlider ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § stycke 1 ÄB). I bouppteckningen ska den avlidnes skulder och tillgångar tas upp som de var vid dödsfallet genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § stycke 1 ÄB). Det innebär därför att om din låntagare dör innan denne hunnit betala sin skuld till dig, så ärver personens dödsbo skulden.

Vidare ska det utredas om dödsboets tillgångar är tillräckliga för att betala dess kvarstående skulder. Dödsboet får däremot inte betala någon skuld förrän en månad efter bouppteckningen förflutit om det inte står klart att pengarna räcker till samtliga skulder (21 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägarna, så som efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare, rådgörs därför att kontakta boets långivare som inväntar betalning för att be om uppskov tills det står klart om boets tillgångar räcker för att täcka skulderna.

Försätta dödsboet i konkurs
Eftersom ett dödsbo är en egen juridisk person, kan dödsbodelägarna försätta dödsboet i konkurs om dödsboets tillgångar inte skulle räcka för att täcka dess skulder (2 kap. 3 § stycke 2 konkurslagen). Försätts din låntagares dödsbo i konkurs kommer dödsbodelägarna aldrig personligen bli betalningsansvariga för skulderna. Det är därmed enbart dödsboets tillgångar som kan användas för att täcka dess skulder. Skulder som inte kan täckas av dödsboet avskrivs.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga till oss om du skulle fungera på något mer.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (492)
2021-04-17 Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

Alla besvarade frågor (91364)