Nödvärn och straffrabatt

FRÅGA
Finns det några kryphål när man har begått ett brott? Med fokus på dråp och mord. Till exempel som att vara straffmyndig, då kan man få längre straff eller till exempel om det var självförsvar och så vidare. I princip, alla fall där man slipper sin dom. Och kan man komma undan med allvarliga brott på grund av kryphål?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nödvärn

En gärning som någon begår i nödvärn utgör ett brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § brottsbalken). Rätt till nödvärn föreligger bl.a. mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld och nödvärnet får alltså inte vara uppenbart oförsvarligt. För att uppsåtligt dödande kan anses ha begåtts i nödvärn krävs alltså i regel att det pågående eller överhängande brottsliga angreppet hotar den angripnes liv. Man kan givetvis inte bemöta angrepp på egendom eller ett knytnävsslag med dödligt våld och undgå straff genom en nödvärnsinvändning. I min mening är det alltså inte helt rättvisande att se på detta som ett kryphål. För de flesta förefaller det rimligt att en handling begången i självförsvar inte ska bestraffas på samma sätt som om den begicks utan föregående angrepp.

Anser domstolen att en gärning faller inom ramen för vad som kan anses som nödvärn utgör gärningen alltså inget brott. Bevisbördan för att ett brott är begånget vilar i brottmål alltid på åklagaren. Om det kommer en invändning om nödvärn åvilar det åklagaren att visa att rätt till nödvärn inte föreligger. Eftersom det kan vara svårt att bevisa att någon inte har handlat i nödvärn kan åklagaren medges en så kallad "bevislättnad". Detta innebär att det krävs något mindre bevisning för att åklagaren ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Enligt praxis kan det räcka att åklagaren framställer så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad.

Straffrabatt

Det som i dagligt tal brukar kallas för straffrabatt innebär inte av man slipper sin dom, utan att straffet i viss mån mildras. En omständighet som ofta medför ett något mildare straff är om gärningspersonen är 15-20 år gammal. Femtonåringar får av naturliga skäl ett större avdrag än tjugoåringar. Avdraget görs på grund av den hänsyn som ska tas till de ungas bristande utveckling och ansvarsförmåga samt deras större känslighet för straff.

Det finns även s.k. mängdrabatt, vilken aktualiseras när en person samtidigt döms för flera brott och innebär att straffet för flera brott som bedöms vid ett tillfälle blir lägre än summan av de straff som skulle dömts ut för vart och ett av brotten. I dessa fall är utgångspunkten straffet för det allvarligaste brottet, varpå man lägger till ett reducerat straffvärde för de övriga brotten enligt en fallande skala.

Hoppas du får svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95746)