Nedsättning av spärrtid

2018-01-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har åkt fast för rattfylla, 0,10 mg/ liter luft, och fick då till slut en spärrtid på 12 månader av Transportstyrelsen. Jag överklagade detta och angav bl.a. mitt stora behov av körkortet, låg promillehalt, inget i brottsregistret, aldrig något trafikbrott trots 30-årigt körkortsinnehav. Och så hänvisade jag till en dom hos Högsta förvalningsdonstolen där en person med högre promillehalt+mkt hög hastighet fick sitt straff sänkt. Nu undrar jag om mina chanser, och hur lång tid det tar innan förvaltningsrätten svarar. Det har snart gått 6 månader sedan jag blev av med kortet. Mkt tacksam för Ert svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överklagan
Precis som du nämner finns möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut om spärrtiden till förvaltningsrätten.

Regler om handläggningen av ett sådant överklagande finns i förvaltningslagen (FL).

Ett överklagande ska skriftligen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet och ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § 2 stycket FL). Det borde även ha framgått av Transportstyrelsens beslut inom vilken tid det går att överklaga. Läs mer här.

Att du har skickat in överklagandet till förvaltningsrätten kan ha gjort att det har blivit en fördröjning av svaret. Det är Transportstyrelsen som prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid (24 § 1 stycket FL). Förvaltningsrätten sänder dock över överklagandet till Transportstyrelsen om skrivelsen har skickats till fel myndighet (24 § 3 stycket FL).

Spärrtiden
Spärrtiden kan sättas ned om det föreligger synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten (5 kap. 10 § 2 stycket körkortslagen). Kravet på att det ska vara fråga om synnerliga skäl signalerar att bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt.

Vid prövningen av om det föreligger synnerliga skäl görs en helhetsbedömning av den samlade utredningen där körkortshavarens personliga förhållanden beaktas och hänsyn tas till bl.a. sådana omständigheter som behov av körkort. Om domstolen vid straffrågans behandling satt ned påföljden, bör avgörandet i den frågan kunna vara vägledande även för bedömningen av körkortsfrågan (om trafiksäkerhetssynpunkter inte talar i motsatt riktning). Situationer där undantaget i 5 kap. 10 § 2 stycket skulle kunna tillämpas är körning som innebär en kort flyttning av fordon på gård, parkeringsplats etc.

Relevanta rättsfall
Möjligen syftar du på rättsfallet RÅ 1988 ref 128 när du nämner att spärrtiden sänktes för en person som hade högre promillehalt. Rättsfallet har behandlats i en annan Lawlinefråga som du kan läsa här.

I RÅ 1988 ref 128 uttrycktes att domstolen ska se till körkortshavarens situation i dess helhet och beakta om han med hänsyn till den samlade utredningen om hans personliga förhållanden kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon. Vid denna helhetsbedömning kan hänsyn också tas till bl.a. sådana omständigheter som behov av körkort och den tid som förflutit mellan förseelsen och körkortsingripandet. Vidare uttrycktes att en körkortsåterkallelse syftar till att hos den försumlige föraren inskärpa kravet på att iaktta trafikreglerna och att skapa medvetenhet om varje förares ansvar för trafiksäkerheten, därför måste utrymmet för att underlåta körkortsåterkallelse vid så allvarliga trafikbrott som rattfylleri anses synnerligen begränsat.

Det finns rättsfall där omständigheterna var sådana att synnerliga skäl inte ansågs föreligga. Exempelvis HFD 2015 ref 76 och HFD 2016 ref 18. Vad dina möjligheter är att få spärrtiden sänkt är svårt att besvara utan mer information om de specifika omständigheterna. Jag hoppas dock att du fick vägledning i vilka bestämmelser som är relevanta för dig och vilka omständighet som har beaktats i andra fall.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (1002)
2022-01-18 Körkortsfråga
2022-01-15 Möjligt att vara handledare trots rattfylla?
2022-01-15 Kan man bli av med körkortet om man kört och samtidigt använt mobilen?
2021-12-31 Vad gäller när man har fått en varning av Transportstyrelsen?

Alla besvarade frågor (98546)