När ska vapenbrott bedömas som grovt?

2019-06-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är mer intresserad av korrekt svar. Jag blev åtalad och fälld för grovt olaga vapeninnehav. Enligt NFC och FAP 446-1 skall alla vapen som påträffas i någons bostad och som inte har vapenlicens funktionstestas och utlåtande om vapnens funktion skall framgå som bevisning. Detta framgår även i RättsPM 2007:5 och 2018:5. Nämligen att från grovt olaga vapeninnehav skall skiljas olaga vapeninnehav av normalgraden liksom ringa olaga vapeninnehav. I mitt fall påträffades vapnen i hemmet och i den vapentekniska utredningen framgår följande. "Vapnen ser nya och oanvända ut. Registrering enligt FAP 446-1 har inte utförts. Vapnen har inte provskjutits". Noteras bör att vapnen aldrig varit inregistrerade som licenspliktiga vapen tidigare i Sverige. Vapnen skickades till mig från utlandet. Det rörde sig om samlande och den tyske vapenhandlaren krävde aldrig någon vapenlicens. Någon annan stödbevisning finns ej som styrker att vapnen var funktionsdugliga. Har läst detta från er tidigare "I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Åklagarens bevisning måste innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott". Finns det lagstadgat att en åklagare måste ställa det bortom all rimlig tvivel att, som i mitt fall, att vapnen var funktionsdugliga? Hur långt sträcker sig åklagarens fria bevisning och påståenden? Jag finner det orimligt att jag blev fälld och överväger att begära resning. Finns det rättsfall där man blivit friad i dylik situation?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du hur långt åklagarens fria bevisning kan sträcka sig, om det finns rättsfall där misstänkt person blivit friad i dylik situation, samt om det är möjligt att begära resning i ditt ärende.

För att besvara din fråga på bästa sätt ska jag dela in mitt svar i 3 delar.

1. Hur långt sträcker sig åklagarens rätt till fri bevisning?
I Sverige gäller principen om fri bevisprövning. Detta innebär att alla parter i en rättegång får åberopa all bevisning som de kan få fram och att värdet av denna bevisning prövas av domstolen (fri bevisvärdering). Således, finns det ingen gräns för hur långt åklagaren kan sträcka sig för att få fram bevis i målet, men bevisen som åberopas kan få ett starkt eller lågt bevisvärde beroende på hur rätten bedömer detta.

Åklagaren måste, som du nämnde i din fråga, ställa det bortom rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet som denne misstänks för.

I ditt fall, gäller frågan gränsdragningen mellan grovt vapenbrott i förhållande till brott av normalgraden samt ringa brott. Av rättsfallet RH 2014:56 framgår exempel på när vapenbrott kan bedömas som grovt.


2. Finns det rättsfall där någon blivit friad för vapeninnehav?
Tyvärr har inte jag lyckats hitta något rättsfall som matchar dina omständigheter varifrån det går att hämta vägledning.


3. Är det möjligt att begära resning?
Enligt (58 kap. 2§ rättegångsbalken) får resning i brottmål till förmån för den tilltalade beviljas om;

Om åklagare, domare eller annan tjänsteman från rätten gjort sig skyldig till brottsligt förfarande och detta kan antas ha haft inverkan på målets utgång, Om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och detta har haft betydelse för målets utgång,om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på målets utgång,om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, ellerom den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.
Om du anser att någon av dessa punkter föreligger i ditt fall, rekommenderar jag att du anlitar en försvarsadvokat som kan föra din talan och begära resning i ditt mål.


Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Lena Famulak
Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2501)
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?
2020-11-29 Återfall i brott

Alla besvarade frågor (86816)