FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription17/08/2018

När preskriberas regresskrav från försäkringsbolag?

Försäkringsbolag har rätt att kräva ersättning av skadevållaren för utbetalning som getts till den skadelidande.

Detta enligt svar på en fråga den 22 november 2017. Nu en följdfråga: När måste kravet från försäkringsbolaget komma? Senast? Preskriptionstid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försäkringsbolaget har ett s.k regresskrav

Såsom jag förstår din fråga, så undrar du när ett regresskrav från ett försäkringsbolag senast måste komma, för att kravet skall vara rättsligt giltigt.

Försäkringsbolag har, såsom du redan vet, i vissa tillfällen rätt att framföra regresskrav mot en skadevållande person, om bolaget utbetalt ersättning till den skadelidande personen. Detta innebär helt enkelt att försäkringsbolaget "tar över" den skadelidandes krav på ersättning mot den skadevållande.

Preskription av kravet sker tio år efter den skadevållande handlingen

Allmänna regler om preskription finns i preskriptionslagen (hädanefter PresL).

Enligt 2 § första stycket PresL, preskriberas en fordran (ett betalningskrav) tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. När det gäller skadestånd (vilket jag antar att det gör i det här fallet) räknas fordrans tillkomst som tillfället då skadan uppstod. Det vill säga, betalningskravet uppstod i samma stund som skadan inträffade. Att försäkringsbolaget övertagit betalningskravet, förändrar inte detta faktum.

Tio år efter skadan uppstod, preskriberas alltså kravet på ersättning. Innebörden av preskription är att borgenären (den som vill ha betalt) inte längre har rätt att kräva betalning, 8 § PresL.

I 5 § PresL finns regler om åtgärder som bryter preskriptionen. Det rör sig bland annat om skriftliga krav adresserade till den betalningsskyldige, eller muntliga erkännanden från den betalningsskyldige av skulden.

Sammanfattning

Försäkringsbolagets regresskrav preskriberas efter samma tid som det "ursprungliga kravet" i sig, d.v.s tio år efter kravets tillkomst. Kravet tillkom då skadan uppstod. Om inte försäkringsbolaget dessförinnan bryter preskriptionstiden, så preskriberas alltså betalningskravet. Det innebär att den betalningsskyldige inte längre är skyldig att betala, om kraven kommer därefter.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare