När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?

Hej,

Vi har ett nytt hus byggt enligt entreprenadavtal där betalning av entreprenaden (basutförande) skett enligt överenskommen betalningsplan under byggtiden. Därutöver har vi betalat för de ändringar och tillägg som gjorts under byggtiden (enligt faktura och specifikation per 17-11-29, betald 17-11-30). Enligt entreprenadavtalet skulle vi betala merkostnader orsakade av ändringar och tillägg och eventuella ändringar som medförde minskade kostnader skulle räknas oss tillgodo.

Inflyttning skedde 2017-11-01

Efter inflyttningen utfördes en del arbeten på utsidan som inte fakturerats till dags datum.

Vi har en del motkrav på dels saker som valts bort under resans gång och som därför enligt avtal skall krediteras från redan inbetalt belopp, dels brister enligt besiktningsprotokoll som ej åtgärdats. Vi har även motkrav gällande ersättning för att en del fönster i huset är 2-glas istället för de 3-glasfönster som utlovats enligt entreprenadavtalet.

Vi har på entreprenörens begäran haft ett möte i februari -21 för att stämma av vad som han anser återstår att fakturera. Vid detta tillfälle lämnade vi också över en lista på våra motkrav.

Frågan är huruvida vi behöver betala en faktura som ännu inte är skickad efter drygt 3,5 år. Kan man hävda att fakturapreskription har inträffat då vi ej fått faktura och entreprenören inte på annat sätt framställt några krav på betalning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I fråga om preskription av fordringar gäller preskriptionslagen (härefter förkortat PreskL) (1 § PreskL).

Vad innebär att en fordran preskriberas?

Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).

När preskriberas en fordran?

En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten, såvida inget preskriptionsavbrott sker (2 § första stycket PreskL).

En s.k. konsumentfordran preskriberas dock efter tre år efter tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). Den treåriga preskriptionstiden gäller endast fordringar mot en konsument. Treårspreskriptionen för konsumentfordringar gäller oavsett om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet. Den treåriga preskriptionstiden gäller också för fordringar som avser arbete på fast egendom, t.ex. uppförande, ombyggnad eller underhåll av ett hus, om arbetet utförs åt en konsument. I detta fall är det således fråga om en konsumentfordran eftersom entreprenören är en näringsidkare som har en fordran på dig som konsument för uppförandet av en byggnad (s.k. småhusentreprenad) (jfr 1 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Fordringen avser således en tjänst som entreprenören i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk.

Däremot gäller inte den treåriga preskriptionstiden fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är avsett att överlåtas. Det finns två typer av löpande skuldebrev, dessa är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett innehavaren skuldebrev är ställt till innehavaren. Betalning ska då ske till den som innehar skuldebrevet. Ett orderskuldebrev är i stället ställt till "viss man eller order". Betalning ska då ske till viss specifik namngiven person som framgår av skuldebrevet eller till den som personen begär att betalning ska ske till (11 § skuldebrevslagen). Det framgår inget som tyder på att fordringen är grundad på ett löpande skuldebrev. Utgångspunkten är därför att en fordran mot en näringsidkare är en enkel fordran och därmed ska den treåriga preskriptionstiden gälla.

När uppkom fordran?

Preskriptionstiden räknas från fordringens tillkomst. För att avgöra om fordran är preskriberad blir det avgörande vid vilken tidpunkt som fordran uppkom. Fordran behöver nödvändigtvis inte ha uppkommit den dag som fakturan utställdes. När en fordran ska anses vara uppkommen varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En huvudprincip kan sägas vara att preskriptionstiden räknas från tiden för avtalets ingående. Om betalningen avser en prestation som ska fullgöras i framtiden kan fordran anses ha uppkommit när tjänsten har utförts. Vad det är för typ av avtal kan därför ha betydelse för bedömningen.

Preskriptionsavbrott

För att en fordran ska preskriberas får inte preskriptionen avbrytas. Ett preskriptionsavbrott sker om den betalningsskyldige på något sätt erkänner fordringen gentemot fordringsägaren, t.ex. genom att betala ränta eller amorteringar. Preskriptionen avbryts också om den betalningsskyldige får ett skriftligt krav om betalning från fordringsägaren (till exempel en faktura). Dessutom avbryts preskriptionen om fordringsägaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller initierar ett ärende hos domstol, Kronofogden eller liknande (5 § PreskL). Om preskriptionen bryts börjar tiden om.

Slutsats

Eftersom preskriptionstiden är tre år och något preskriptionsavbrott inte skett är fordran preskriberad. Du ska därför inte behöva betala fordran. När en skuld är preskriberad kan du invända mot kravet hos Kronofogdemyndigheten, om entreprenören skickar en ansökan om att få skulden fastställd (betalningsföreläggande) eller ansökan om att Kronofogden ska driva in skulden (verkställighet).

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”