FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis09/10/2016

När polisen får filma eller fota en enskild

När får polisen filma eller fota mig?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen (RF) (1974:152) anges att varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot betydande ingrepp i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

Fri och rättigheterna i 2 kap. 6 § RF får dock enligt 2 kap. 20 § 2 p. och 21 § RF inskränkas genom lag i den mån begränsningen görs för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.

Enligt Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 8 har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Denna rättighet får inskränkas med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa närmare angivna ändamål, såsom allmän säkerhet och förebyggande av oordning eller brott.

I kameraövervakningslagen (2013:460) finns regler om användning av kameror som inte manövreras från platsen där de är monterade, se 11 § där polisen undantas från tillståndsplikten vid övervakning som är av vikt för att avvärja olyckor, på viss plats där det finns risk för allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom och syftet med övervakningen är att förebygga eller förhindra brott. Se i denna lag även 27 § om undantag från tillståndsplikten vid automatiska hastighetsövervakningar.

Foto får också tas av polisen på den som är anhållen eller som ett led i utredning av brott på vilken fängelse kan följa, vilket framgår av 28 kap. 14 § rättegångsbalken (RB) (1942:740) se här, detta kallas också för daktning. Senast tre månader efter det att uppgifter om en misstänkt person gallrats ur misstankesregistret och/eller belastningsregistret, ska foton tas bort enligt 4 kap. 14 § polisdatalagen (PDL) (2010:361) se här. Foton som inte kan hänföras till en identifierbar person ska enligt 4 kap. 14 § andra stycket PDL gallras senast trettio år efter registreringen, om inte det rör sig om brotten mord, dråp, folkmord, grov krigsförbrytelse, terroristbrott eller försök till dessa brott.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”