FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis22/08/2018

När och hur får en kroppsvisitation ske?

Hej,

Får en polis kroppsvisitera en 15-årig kille på allmän plats?

Med kroppsvisitation menar jag att ta av sig byxor och kalsonger där det är mycket folk i rörelse.

Och killen var inte påverkad av nåt!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kroppsvisitation

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.

Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet. (2 kap. 6 § regeringsformen.)

Polislagen

Poliser får i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation. Först och främst får de göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas. (19 § 1 st. polislagen.)

För det andra får poliser kroppsvisitera en person i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig. (19 § 2 st. polislagen.)

Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. (23 § polislagen.)

Rättegångsbalken

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.)

Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.)

Kroppsbesiktning

Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken.)

Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation. Det får även göras för att fastställa DNA hos en person. (28 kap. 12 a § rättegångsbalken.)

Utförande

Kroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. (28 kap.13 § rättegångsbalken.)

Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. För kroppsbesiktning gäller sex timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. (28 kap.13 a § rättegångsbalken.)

Sammanfattning

Av detta följer alltså att en kroppsvisitation, dvs. genomsökning av en persons kläder, ska göras i ett skyddat område utan insyn av utomstående och endast i egenskap av de som är berättigade att utföra en visitation. Eftersom att en 15-åring är straffmyndig får en visitation utföras om det är av brådskande art och hen är skäligen misstänkt, men det kan ifrågasättas om föräldrar inte borde informeras eller får tid att infinna sig till proceduren.

En person får inte strippas naken inför andra människor på en allmän plast, det ska ske på en skyddad plats. Situationen du beskriver i din fråga är i strid mot de föreskrifter som polisen ska följa vid en kroppsvisitation.

Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) granskar statliga myndigheter och ser till att deras arbetet utförs korrekt och enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Här innefattas särskilt de lagar som skyddar individers integritet och rättigheter, så som skyddet mot kroppsvisitation. På JO.se finns ett formulär för anmälan och fler instruktioner.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen och prova gärna några av våra andra tjänster som telefonrådgivningen eller skicka en expressfråga.

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo