När läggs en förundersökning ner?

2019-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline!Jag var häktad i min frånvaro och jag har aldrig kunnat vara polisförhörd, nyligen har åklagaren bestämt sig att häva häktningsbeslutet, jag skulle vilja veta om vilka åtgärder bör vidtas för att kunna lägga ned förundersökningen?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller förundersökning vilket främst regleras i rättegångsbalken (RB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att någon ska kunna hållas häktad?
Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han:

Avviker eller på något annat annat sätt undandrar sig lagföring eller straff, Genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller, Fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärder innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske (24 kap. 1 § RB).

Jag kan inte med säkerhet besvara varför domstolen i just ditt fall bedömde att förutsättningarna för att hålla dig häktad inte längre var uppfyllda. Kanske var du inte längre på sannolika skäl misstänkt eller så bedömde åklagaren att det inte längre förelåg häktningsskäl eller att brottet du var/är misstänkt för inte skulle kunna leda till annat straff än böter.

När läggs en förundersökning ner?
En förundersökning om brott ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för misstanke eller orsakas kostnad eller olägenhet. Vidare ska förundersökningen också bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § RB). När förundersökningen är avslutad, ska förundersökningsledaren meddela beslut om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). Åklagaren ska väcka åtal om det finns tillräckliga skäl att göra så (20 kap. 6 § RB). Åklagaren ska alltså inte dröja med att väcka åtal om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal. Detta innebär i princip att när åklagaren bedömer att denne har tillräckligt med bevisning för en fällande dom, ska åklagaren väcka åtal mot den misstänkte. Åklagaren måste meddela den misstänkte om beslut att väcka eller inte väcka åtal.

Någon bestämd tidsfrist inom vilken en åklagare måste väcka åtal finns dock inte lagstadgad. Förundersökningen ska som ovan nämnt bedrivas skyndsamt men den enda bortre gränsen som finns är tidpunkten då brottet preskriberas. Preskriptionsfristens längd påverkas av brottets straffmaximum.

Som svar på din fråga kan det alltså dröja innan åklagaren väljer att väcka åtal eller att lägga ner förundersökningen. Du kanske har avskrivits från misstanke. Oavsett kan du själv inte vidta några åtgärder för att få åklagaren att lägga ner förundersökningen utan den fortgår tills åklagaren väljer att lägga ner den. Eventuellt fortgår den nu men med annan/andra misstänkta för brottet. Jag rekommenderar dig att kontakta den ansvarige åklagaren vid vidare frågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll