När kompetens kan åsidosätta turordningsreglerna i LAS

FRÅGA
hej vi är 20 st medarbetare och företaget vill ha dom dom 5 sista kvar Nyanställda 0-2år anställdkan man bli uppsagd om företaget hävdar mer kompetens på dom 5 sist på listan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag förutsätter att din fråga gäller en arbetsbristsituation, det är nämligen i denna situation som turordningsreglerna och principen om "sist in, först ut" gäller (22 § LAS).

Jag förutsätter också att alla på arbetsplatsen ingår i samma turordningskrets, det vill säga är med på samma turordningslista. Så är fallet om alla 20 anställda arbetar på samma driftsenhet, det vill säga samma geografiska plats, samt att alla är bundna av samma kollektivavtal, eller inget kollektivavtal alls (22 § 3 st LAS).

Huvudregeln "sist in, först ut"

Huvudregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist är som sagt att den med kortast anställningstid ska sägas upp först. Om två personer har lika lång anställningstid, har den som är äldst företräde (22 § 4 st LAS).

Situationer då huvudregeln åsidosätts

I praktiken finns det dock situationer då någon med längre anställningstid ändå kan bli uppsagd före någon med kortare anställningstid. Nedan redogörs för de situationer då någon med högre kompetens men kortare anställningstid kan få företräde framför någon med med längre anställningstid.

Bestämmelser i kollektivavtal
Huvudregeln kan först och främst åsidosättas genom en avtalad turordningslista i kollektivavtalet. Här kan de anställda rangordnas på andra grunder än anställningstid, exempelvis på kompetens, så länge listan inte är diskriminerande eller godtycklig. Denna så kallade avtalslista gäller då istället för LAS turordningsregler (2 § 3 st LAS). Detta är alltså något som arbetsgivaren tillsammans med facket kan komma överens om.

Tillräckliga kvalifikationer
I en arbetsbristsituation bestämmer arbetsgivaren i princip själv vilka befattningar som ska finnas kvar och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i respektive befattning. Om en arbetstagare med längre anställningstid inte har tillräckliga kvalifikationer för att utföra det arbete som befattningen innebär, kan denne sägas upp före någon med kortare anställningstid som har tillräckliga kvalifikationer (22 § 4 st LAS). Detta är kanske den regel som främst sätter "sist in, först ut"-principen ur spel. Att ha tillräckliga kvalifikationer behöver inte nödvändigtvis betyda att man från början behärskar alla arbetsuppgifter fullständigt, men man ska inom rimlig tid kunna lära sig de nya arbetsuppgifterna.

Möjlighet för mindre arbetsgivare att undanta två personer

För företag med högst 10 anställda ges arbetsgivaren möjlighet att undanta två särskild betydelsefulla anställda från turordningslistan (22 § 2 st LAS). Eftersom företaget som din fråga berör har 20 medarbetare blir detta undantag inte aktuellt här.

Det finns emellertid ett antal andra undantag från turordningsreglerna. Dessa har dock inte samband med kompetens utan med exempelvis ålder, och blir därför inte relevant i förhållande till din fråga.

Sammanfattning

För att sammanfatta svaret på din fråga så kan det alltså mycket riktigt vara så att någon med längre anställningstid blir uppsagd före någon med kortare anställningstid. Detta kan möjliggöras genom en särskild avtalsturlista i kollektivavtalet där de med mest kompetens har företräde. Det kan också ske då de med längre anställningstid inte har tillräckliga kvalifikationer för att utföra det arbete som finns kvar på arbetsplatsen efter omstruktureringen.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du några ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?