När kan lagprövning bli aktuellt?

Hej! Apropå "Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus" se Boverkets länk

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/inreda-ytterligare-en-bostad/

Finns det någon möjlighet att lagpröva denna del av PBL enligt 11 kap. 14 § regeringsformen, andra stycket: "Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst."

då tillkomsten av paragrafen inte gjordes enligt statens riktlinjer dvs en konsekvensanalys/utredning, se

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning/varfor-konsekvensutreda.html ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Lagprövning framkommer av 11 kap. 14 § regeringsformen (RF) och innebär att om en domstol finner att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Din fråga gäller sistnämnda mening; dvs om avsaknad av eller undermålig konsekvensanalys kan utgöra skäl för lagprövning. Fallet i bestämmelsen tar sikte på att de bestämmelser som reglerar en föreskrifts tillkomst, t.ex. förfaranderegler för behandlingen i riksdagen inte följts. Om sådana regler har åsidosatts i något väsentligt hänseende ska den aktuella bestämmelsen inte tillämpas.

I NJA 2018 s. 743 som handlade om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende hade åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen, uttalade Högsta domstolen att väsentlighetsprövningen bör innefatta åtminstone en viss bedömning av felets åtverkningar i ärendet, så långt dessa låter sig överblickas i ett enskilt fall. Det som enligt domstolen ställdes på sin spets i fallet var om en bristfällig utredning kan leda till att en föreskrift efter lagprövning inte får tillämpas. Remissförfarandet och beredningen utgör enligt domstolen en central del av stadgad ordning för ett lagstiftningsärende. Vidare uttalade domstolen att bristerna måste vara väsentliga torde innebära att det endast i undantagsfall blir aktuellt och skiljer sig från den bredare granskning Lagrådet utför.

Enligt domstolen får lagprövningen när det gäller beredningen anses ta sikte på i vad mån frågor av betydelse för rättssäkerheten har utretts och belysts. Om det tydligt brister i det avseendet samtidigt som det har förekommit ett ofullständigt remissförfarande bör det kunna inverka vid en lagprövning. Lagstiftningsärendets natur och om det har funnits någon reell möjlighet för remissinstanserna att överväga förslagen och tillföra ärendet sakkunskap och synpunkter blir då av betydelse. Om återverkningarna för enskilda i något centralt hänseende framstår som helt outredda eller oöverblickbara, trots att upplysningar rimligtvis hade kunnat hämtas in genom ett mer sedvanligt remissförfarande, skulle detta kunna leda till bedömningen att stadgad ordning har satts åt sidan i ett väsentligt hänseende. I fallet konstaterades att beredningen av ändringarna i vapenlagen varit bristfällig. Remisstiden hade varit alltför kort och motiveringen för avvikelsen hade varit bristande. Stadgad ordning hade därmed inte följts fullt ut. Enligt domstolen saknades dock stöd för slutsatsen att återverkningarna för den enskilde som en följd av den korta remisstiden blivit helt outredda eller oöverblickbara. Bristerna kunde inte heller på någon annan grund bedömas som väsentliga i den mening som avses i regeringsformen.

Som synes är kravet om väsentlighet ett uttryck för ett mycket högt ställt krav. Det går inte att ge ett helt klart svar på om avsaknaden av konsekvensanalys/utredning är tillräckligt för att väsentlighetskravet ska vara uppfyllt. Enligt min mening är det sannolikt inte så; kravet är mycket högt ställt. Det du kan göra vid en domstolsprövning är att anföra de omständigheter du anser ligger till grund för din ståndpunkt. Tyvärr går det inte att ge ett helt klart svar på huruvida lagprövning kan aktualiseras eller ej; endast vad som kan ligga till grund för lagprövning enligt ovan.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 12 maj, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo