När kan jag bli vräkt?

2020-04-14 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, har hyresvärden rätt att vräka mig från min hyreslägenhet om han anser att jag spenderar mer tid i sommarstugan än i lägenheten, dvs ifrågasätter min bostadsort. Tack på förhand för alla svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga på så sätt, att du undrar om hyresvärden kan avhysa din från din bostad med den motivering att du inte bor där.

Bestämmelserna som reglerar hyresavtal finns i Jordabalken.

Innan jag redogör för när en hyresvärd har rätt att vräka en hyresgäst är det av vikt att uppge hur en hyreslägenhet ska tolkas i rättslig mening. Med bostadslägenhet avses en lägenhet som hyrs ut, för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Denna definitionen får inte tolkas som att lagen uppställer krav på att hyresgästen faktiskt måste nyttja sin lägenhet för det ändamålet, utan knyter snarare an till i vilken omfattning lägenheten har upplåtits som bostad, se 12 kap. 1 § JB.

För att hyresvärden ska få avhysa dig som hyresgäst måste någon av de situationerna som omnämns i 12 kap. 42 § JB vara uppfyllda. Det är en lång lista men som exempel kan nämnas att man överlåter lägenheten till någon annan utan samtycke från hyresvärden, att man inte sköter sina betalningar eller på annat sätt förverkar sin rätt till hyreskontraktet. Det finns emellertid inget krav på att du som hyresgäst rent faktiskt måste bo där av den anledningen att du hyr bostaden. Därmed kan du inte heller förverkas av den motiveringen.

Men värt att notera är, bestämmelserna i 12 kap. 46 § JB som utgör ett undantag från det s.k. besittningsskyddet som utläsas av 12 kap. 3 § JB. Undantaget innebär att hyresvärden kan, trots besittningsskyddet säga upp hyresavtalet. Mest aktuellt i ditt fall är 12 kap. 46 § p.10 som är en regel där hyresvärden kan säga upp hyresavtalet under 2 förutsättningar:

Att det Inte strider mot god sed i hyresförhållanden, och Inte är oskäligt.

För att detta undantag ska anses tillämpligt måste hyresvärden dock ha ett sakligt skäl, samt ha ett påtagligt intresse.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att det inte finns ett krav på att hyresgästen måste nyttja sin lägenhet genom att ständigt bo i den. Det finns heller inga förverkandegrunder som knyter an till att hyresgästen måste bo i lägenheten. Slutligen nämns att du har ett besittningsskydd som innebär att hyresvärden inte ogrundad kan säga upp avtalet, men att det finns undantag från skyddet som hyresvärden kan komma att nyttja.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1925)
2021-04-12 Uppsägning i förtid vid uthyrning av privat villa till ett företag
2021-04-12 Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar

Alla besvarade frågor (91130)