När kan en hund bli omhändertagen?

2020-04-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Om jag som har hundar och sköter dem exemplarisk, har ngt umgånge med någon som är missbrukare av nåt slag. Som då är i runt mitt hem, kan polisen anse att jag ej får ha kvar mina hundar på grund av detta? Mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör omhändertagande av hundar. Regler om detta finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (LTHK) och djurskyddslag (2018:1192) samt i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2019:28).

Inledningsvis vill jag klargöra att både polisen och länsstyrelsen kan fatta beslut om omhändertagande av hund utifrån två olika lagar. I mitt svar kommer jag redogöra för vad som kan ligga till grund för ett omhändertagande. Jag vill även påpeka att jag besvarar frågan utifrån de omständigheter som nämns i frågan.

När kan en hund omhändertas enligt lag om tillsyn över hundar och katter?

Enligt lag ska en hund ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att hunden inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § LTHK). Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att hunden inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Samma krav ställs på den som inte är hundägare men som tar hand om hunden tillfälligt.

Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen kräver. Polisen får också omedelbart omhänderta en hund om det är nödvändigt för att förhindra att en hund orsakar skada (11 § LTHK).

När kan en hund omhändertas enligt djurskyddslagen?

Djurskyddslagen ska säkerställa ett gott djurskydd där djurens lidande ska förebyggas och förhindras, främja en god djurvälfärd och respekt för djur (1 kap. 1 § djurskyddslagen).

Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt fysiskt och psykiskt lidande och sjukdom (2 kap. 1 § djurskyddslagen). Den som har en hund ska ha tillräcklig kompetens att tillgodose hundens behov, vilket även omfattar den person som tillfälligt hanterar hunden (2 kap. 3 § djurskyddslagen).

En hund ska hållas och skötas i en god miljö där deras välfärd främjas, där hunden kan utföra naturliga beteenden och där beteendestörningar förebyggs. För att dessa krav ska tillgodoses har Statens jordbruksverk meddelat föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. (2 kap. 2 § djurskyddslagen). I föreskriften från Statens jordbruksverk (SJVFS 2019:28) finns det detaljerade krav och bestämmelser kring hundars skötsel. Det finns regler om hundars burstorlek och exempelvis ska hundar få sitt behov av social kontakt tillgodosett (1 kap. 17 § SJVFS 2019:28).

Enligt djurskyddslagen kan länsstyrelsen besluta att omhänderta en hund som utsätts för otillbörligt lidande och detta inte har rättats till efter en tillsägelse av länsstyrelsen (9 kap. 5 § djurskyddslag). Polisen får även omhänderta en hund omedelbart om hunden är utsatt för lidande och om det bedöms vara absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen).

Kan en hund omhändertas på grund av att hundägaren umgås med en missbrukare?

En hund kan inte omhändertas enbart på grund av att hundägaren umgås med människor som missbrukar. En hund kan dock omhändertas om hunden inte får den tillsyn den kräver eller lider fysiskt eller psykiskt eller vanskötts. Det finns inget i lagen som stödjer att en hund får lov att omhändertas på grund av umgänge. Dock är det hundägarens ansvar att se till att hunden inte utsätts för onödigt lidande. Den som har en hund ska ha tillräcklig kompetens att tillgodose hundens behov, vilket även omfattar den person som tillfälligt hanterar hunden.

Rekommendation

Om polisen antyder att det finns skäl att omhänderta dina hundar igen så rekommenderar jag att du frågar varför. Detta för att utesluta att polisen anser att det finns andra skäl för omhändertagande. Om inget annat så kan du fråga för hundarnas skull!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1260)
2021-03-07 Avregistrering från folkbokföringen
2021-02-28 Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund
2021-02-28 Vad är straffet för att ha mobil på anstalt?
2021-02-27 Måste man fullgöra värnplikt?

Alla besvarade frågor (89990)