när kan återreseförbud upphävas?

2020-02-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min fråga gäller upphävandet av återresseförbud. Min sambo meddelades ett återreseförbud på två år i samband med avslag på sin asylansökan, då han kom till Sverige med turistvisum för att besöka sin syster, och sökte asyl två veckor efter viseringstidens slut. Migrationsverket ansåg att han hade undanhållit information när han inte hade meddelat i visumansökan att han ska söka asyl i Sverige, och därmed bedömde att han skulle kunna avvika. Nu sökte han arbetstillstånd för arbetet han fick under asylsökningstiden, men Migrationsverket anser att återreseförbudet inte kan upphävas för att ge arbetstillstånd eftersom återreseförbudet beror på hans eget agerande. Är detta en normal bedömning av Migrationsverket i ett fall där man ansöker om asyl med turistvisum, eller beror det på att han inte ansökte om asyl direkt vid ankomst till Sverige? Finns det några motiveringar man kan använda vid överklagan av Migrationsverkets beslut och möjligen få beslutet ändrat? Kan en sambo (utan arbetsrelaterad inkomst) i landet vara skäl nog för att upphäva återreseförbudet, när arbete i landet inte är skäl nog?
SVAR

Hejsan!

Du hade flera frågor och jag ska försöka besvara din frågor så gott jag kan.

Aktuell lagstiftning: Utlänningslagen.

Kan migrationsverket bestämma om återreseförbud?
Ett beslut om om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist då den enskilde ska ha återvänt till sitt hemland enligt 8 kap 21§. En tidsfrist för frivillig avresa ska dock inte göras om det finns en risk för att den enskilde avviker enligt 8 kap 21§ 2st 1p. Vad innebär då att "avvika?". I 1kap 15§ 5 punkt, står det att man ska ta hänsyn till om personen har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information. Om den enskilde har ansetts kunnat avvika så ska omedelbar avvisning samt återreseförbud på två år meddelas. Slutsatsen är alltså i detta avseende att, eftersom din sambo har sökt turistvisum som förutsätter att han återvänder till sitt hemland, men senare sökt asyl, så har han lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter. Migrationsdomstolen agerade därför rätt i detta hänseende.

Kan återreseförbud upphävas på grund av arbetstillstånd?
Det finns ett nästintill identiskt fall. Migrationsöverdomstolens, MIG 2017:16, yttrade de sig på följande sätt: "vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning av omständigheterna göras där intresset av att upprätthålla förbudet får vägas mot intresset för utlänningen att återvända till Sverige. Att ett återreseförbud har meddelats i samband med ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och inte på grund av utlänningens agerande, är omständigheter som kan medföra att förbudet upphävs när utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete".

I detta fallet var det ungefär samma situation som för din sambo. Det vill säga en man kom in till Sverige med ett visum, sökte asyl precis innan visumet tog slut, blev nekad asyl och fick avvisning och återreseförbud i två år på grund av att han migrationsverket bedömde att det fanns risk för avvikande då inte hade medverkat i ett tidigare beslut kunde verkställas.

Här yttrade sig migrationsöverdomstolen att en avvisning med omedelbar verkställighet och ett återreseförbud, är inte anledning nog till att neka ett arbetstillstånd om inte den enskildes agerande efter beslutet har talat för något annat (t.ex om din sambo skulle avvika och inte åka hem när beslutet hade vunnit laga kraft).

Kan nära partner vara särskilda skäl för upphävning?
Att han har en närstående partner här är inte särskilda skäl för att ta upphäva återreseförbudet. Dock kan det vara grund för uppehållstillstånd på grund av anknytning, dock kommer det med ett krav på försörjning samt att ni kan bevisa att ni har haft en nära relation väldigt länge, läs mer här.

Rekommendationer
Jag rekommenderar att ni överklagar beslutet, det förefaller att migrationsverket har beslutat fel eller tolkar migrationsöverdomstolens fall fel, eftersom de inte godkänner arbetstillstånd på grund av din sambos agerande före beslutet om återreseförbud. Enligt migrationsöverdomstolen så är det agerandet efter han fick beslutet som räknas och inte det som föranledde en omedelbar avvisning (se paragrafen 3.2, första stycket sista meningen i fallet). Jag rekommenderar starkt att du även läser hela målet samt att ni överklagar beslutet till domstolen, det finns en chans att få det ändrat förutsatt att arbetstillståndet i och för sig kan godkännas samt att det handlar om en omedelbar avvisning.

Angående om vilka motiveringar ni kan använda er av så kan sägas att domstolen ska kunna lagen och de ska kunna tillämpa denna på rätt sätt. Om ni har handlingar som kan styrka t.ex arbetstillståndet (anställningsavtal eller dylikt) så kan detta hjälpa att styrka ett godkännande av arbetstillståndet.

Jag hoppas jag har kunnat klargöra er situation. Om det finns frågor som du riktigt inte tyckte att du fick svar på så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll